Wybierz język
  • język polski
  • język angielski
  • język hiszpański
  • język francuski
  • język niemiecki

Nawigacja

Nawigacja

Aktualnie online

· Gości online: 4

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 217
· Najnowszy użytkownik: hakafil

free counters

stat4u

Aktualności

Z prac Zarządu Głównego PZF

Dodane przez Andrzej Nowak, Dnia: 12.12.2011, 20:44 ZG PZF Inne
Z prac Zarządu Głównego PZFZ prac Zarządu Głównego PZF

W dniach 25 - 27 listopada 2011 roku obradowały w Ciechocinku władze PZF, Zarząd Główny PZF oraz Główny Sąd Koleżeński. Członkowie Prezydium ZG spotkali się na drugim posiedzeniu w obecnej kadencji w dniach 25 – 26 listopada, kończąc przygotowanie propozycji rozwiązania najważniejszych spraw Związku, na posiedzenie Zarządu Głównego. Posiedzenie Zarządu Głównego z udziałem zaproszonych gości w osobach Kol. Kol. Joanny Nowickiej, Zygmunta Wiatrowskiego, Ludwika K. Malendowicza, Waldemara Więcława, Wojciecha Kuropieski i Antoniego Buczka odbyło się w dniach 26 – 27 listopada. W posiedzeniu wzięło udział 23 Członków Zarządu przy nieobecnych 7 (pod nieobecność prezesów dwa Okręgi przysłały swoich przedstawicieli). Wysoka frekwencja gwarantowała prawomocność podejmowanych przez ZG uchwał. Chwilą zadumy uczczono pamięć zmarłego niedawno Członka Honorowego Związku Wiktora Gronerta. Sprawy proceduralne czyli zatwierdzenia protokołów z posiedzenia ZG w Polkowicach oraz przyjęcie protokołu z posiedzenia Prezydium ZG z Warszawy poprzedziło wręczenie Kol. Kol. Ryszardowi Wdowiakowi, Antoniemu Buczkowi i przedstawicielowi Romana Przybyły dyplomów i upominków z podziękowaniem za wkład w organizację Europejskiej Młodzieżowej Wystawy Filatelistycznej „Polkowice 2011” pod patronatem FEPA. Obrady Zarządu Głównego zdominowały dyskusje i ustalenia dotyczące spraw; finansowych Związku, prasy filatelistycznej oraz współpracy z Pocztą Polską. Sprawy finansowe, które stały się przedmiotem ożywionej dyskusji, wywołane zostały multimedialną prezentacją prezesa Henryka Monkosa zatytułowaną „Bilans otwarcia”. Wykazany, przez prezesa, stan finansów przygotowany w oparciu o aktualne dokumenty, także zaszłości finansowe związane z kosztami utrzymania Biura w Warszawie i utratą 1 % od podatku, zmuszają do podjęcia radykalnych działań Zarządu Głównego. Działania te dotyczą zarówno wprowadzenia programu oszczędnościowego jak i podwyżek składki członkowskiej od 1 stycznia 2012 roku. Wielu członków ZG zostało zaskoczonych stanem przedstawionym w „Bilansie otwarcia” podkreślając, że nie zdawali sobie sprawy z powagi sytuacji finansowej i organizacyjnej Związku. Z troską wypowiadali się Andrzej Skorek, Janusz Łojek, Zdzisław Mąka i inni. Prezes ZG zwrócił uwagę zebranym, że skoro Związek nie prowadzi działalności gospodarczej, podstawą jego utrzymania muszą być składki członkowskie. Środki uzyskiwane z 1% odpisu podatku nie mogą być zużywane na utrzymanie Biura a wyłącznie na działalność wynikającą z pożytku publicznego. Przypomniał również, że ostatnia podwyżka składki miała miejsce ponad 7 lat temu. W czasie wielogodzinnej dyskusji zarówno w trakcie posiedzenia Prezydium ZG jak i posiedzenia członków Zarządu Głównego rozpatrywano różne warianty podniesienia składki, likwidacji składki ulgowej, składki połączonej z otrzymywaniem „Filatelisty”, jednorazowej składki dobrowolnej i innych. Ostatecznie podjęta została prawie jednomyślnie kompromisowa uchwała, (przy jednym głosie sprzeciwu) o następującej treści: „Zarząd Główny PZF z dniem 1 stycznia 2012 r. uchwala składki członkowskie w wysokości 40,00 zł dla członków emerytów oraz 70,00 zł dla członków pełnopłatnych. Część dodatkowa składki w wysokości 10 zł od każdego członka w 2012 roku zostaje przeznaczona w całości na działalność Zarządu Głównego. Podział pozostałej części składki pomiędzy Zarząd Okręgu i Zarząd Główny pozostaje jak w okresie poprzednim” Pomyślnie zakończono sprawy organizacyjno - administracyjne dotyczące XX. Zjazdu Delegatów PZF w Polkowicach prowadzone przez wiceprezesa Związku Jerzego Białasa i podjęto w tym zakresie wiążącą uchwałę. Przedyskutowano końcową wersję nowego Statutu PZF uchwalonego na XX Zjeździe, z którą zapoznał zebranych wiceprezes i sekretarz Związku Roman Babut. Wszelkie najdrobniejsze poprawki muszą zostać naniesione i wprowadzone do tekstu przed jego złożeniem do zatwierdzenia we właściwym Sądzie Rejestrowym.
Wiele czasu członkowie ZG poświęcili sprawom organizacyjnym Prezydium i regulaminu jego pracy na lata 2011 – 2016. Sprawy referowane przez Marcina Wysockiego szczególnie w zakresie schematu organizacyjnego Prezydium oraz zakresu czynności jego członków poddawane były dyskusji i ustaleniom, których finałem było podjęcie stosowanych uchwał przyjętych zdecydowaną większością głosów.
Podjęto uchwały:
1. Zatwierdzono Regulamin pracy Prezydium ZG na lata 2011-2016,
2. Zatwierdzono zaproponowaną Strukturę organizacyjną Związku,
3. Wyrażono zgodę na powołanie Fundacji, przygotowanie Statutu oraz rejestracji Fundacji, która będzie prowadziła działalność gospodarczą a cały zysk przeznaczała na PZF,
4. Wyrażono zgodę na publikację skanów „Filatelisty” i innych wydawnictw związkowych na stronie Internetowej PZF w zakładce „BIBLIOTEKA”. Po wielu latach starań udało się pozyskać osobę, która podjęła się wykonania skanów wszystkich roczników „Filatelisty”. Udostępnione zostaną skany za wyjątkiem ostatnich dwóch lat. Przekazano również informacje, że w Redakcji Filatelisty znajduje się wielu numerów z ostatnich dwóch lat, które można zamówić również indywidualnie w Redakcji,
5. Powołano Główne Kolegium Sędziów oraz przewodniczącego Marka Zbierskiego. Główny sprzeciw wobec tej kandydatury zgłosił Andrzej Skorek, jednakże wobec zdecydowanego poparcia prezesa ZG kandydatura Marka Zbierskiego została przyjęta niemal jednogłośnie. Marek Zbierski podziękował za wybór oraz wyraził podziękowanie za dotychczasową pracę na tym stanowisku Jerzemu Gruszczyńskiemu.
6. Zatwierdzono zaproponowaną nową nazwę dotychczasowej Komisji Ekspertów i Zwalczania Fałszerstw na Kolegium Ekspertów PZF oraz zatwierdzono skład Zarządu - prezes Zdzisław Mąka, wiceprezes Jerzy Walocha oraz sekretarz Janusz Berbeka,
7. Zatwierdzono decyzję Prezydium o powołaniu Głównej Komisji ds. Filatelistyki Młodzieżowej – przewodniczący Wojciech Lewandowski. Wojciech Lewandowski przedstawił skład osobowy Komisji. Komisja została zobowiązania do opracowania planu rozwoju filatelistyki wśród młodzieży szkolnej. Do opracowania materiałów szkoleniowych dla przyszłych opiekunów Kół Młodzieżowych oraz bliższej współpracy z Pocztą Polską S.A. w zakresie racjonalnego wykorzystania otrzymywanego abonamentu młodzieżowego,
Zarówno schemat organizacyjny Zarządu Głównego jak i zakresy czynności poszczególnych członków Prezydium zostaną, po ich graficznej obróbce, zaprezentowane na stronie internetowej Związku.
Kilka spraw, które były objęte programem posiedzenia ZG, zostało przedyskutowanych ale nie doczekały się ostatecznych rozwiązań w postaci uchwał i decyzji, wobec skali trudności ich rozwiązania jak również trudnych do przewidzenia skutków, które mogą wywołać. Do takich spraw należą m. innymi: sprzedaż lokalu ZG w Warszawie. W tym zakresie zaakceptowano decyzję Prezydium o powołaniu Zespołu Lokalowego pod przewodnictwem Wojciecha Kuropieski (wiceprzewodniczącego GKR). Podjęto uchwałę o rozwiązaniu umowy o sprzedaż lokalu z firmą Wood Lark Group Sp. Z o.o. Sp. K z siedzibą w Warszawie, z uwagi na niekorzystne trendy na rynku lokali użytkowych w stolicy. Pomimo prawie rocznej próby sprzedaży lokalu przez wyspecjalizowaną firmę nie udało się znaleźć kupca na nasz lokal. Zespół Lokalowy ma podjąć pertraktacje z Zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej w celu renegocjacji wysokości czynszu naliczanego za posiadany lokal, możliwości wykonania zaniechanego w 2009 r. remontu sieci ciepłowniczej w lokalu. Generalnie należy stwierdzić, że lokal jest w opłakanym stanie i nie stanowi on wizytówki Związku. Odrębnym Zarządzeniem Prezesa skierowanym do pracowników Biura przystąpiono do generalnych porządków, przeglądu zużytego sprzętu komputerowego oraz innego wyposażenia, którym zawalony jest lokal Związku.
Wiele czasu poświęcono reorganizacji zatrudnienia w Biurze ZG oraz jego organizacji i strukturze – referowane przez skarbnika Macieja Bukczyńskiego, Wojciecha Kuropieskę i Marcina Wysockiego, prezesa Henryka Monkosa i wiceprezesa Romana Babuta. Dyskusja była bardzo ożywiona, brało w niej wielu dyskutantów z takimi wnioskami jak: natychmiastowa likwidacja Biura ZG w Warszawie i przeniesienie go do Gdańska, natychmiastowe zwolnienie wszystkich pracowników Biura, natychmiastowe przeniesienie księgowości do Biura Rachunkowego itp. Prezes Henryk Monkos wyjaśnił, że Prezydium ZG analizuje w tej chwili różne możliwości restrukturyzacji pracy Biura i kwestii zatrudnienia. Propozycje rozwiązań zostaną przygotowane na najbliższe posiedzenie ZG. Omówiono także złożone problemy dotyczące prasy filatelistycznej w tym głównie miesięcznika „Filatelista” z jego redakcją, drukiem i kolportażem. Był nawet głos za natychmiastową likwidacją „Filatelisty” z uwagi na to, że koszty redakcyjne, koszty druku i kolportażu przewyższają przychody z jego sprzedaży. Przypomniano również to, że wielokrotnie składano wnioski o zmianę profilu czasopisma na bardziej poczytnego dla początkujących filatelistów a nie tylko dla znawców, badaczy czy ekspertów. Ten ostatni problem będzie dyskutowany przez członków Prezydium z udziałem redaktora czasopisma Bronisława Rejnowskiego. Wysłuchano informacji Joanny Nowickiej na temat restrukturyzacji Poczty Polskiej S.A. oraz skutków jakie to będzie miało na współpracę na linii Poczta Polska S.A. - PZF. W miejsce dotychczasowych 62. Oddziałów Rejonowych Centrum Poczty powstanie 17. Regionalnych Centrów Sieci, po jednym w każdym województwie plus jedno dodatkowe w Warszawie. Rozgorzała dyskusja, zadawano mnóstwo pytań Joannie Nowickiej. Wielu dyskutantów podkreślało, że udało im się nawiązać bliskie kontakty z dotychczasowymi Oddziałami Rejonowymi Centrum Poczty, otrzymują pomoc przy organizacji imprez filatelistycznych. Po restrukturyzacji wszystkich czeka ponownie praca w nawiązaniu dobrych stosunków z nowym kierownictwem Regionalnym Centrum Sieci Poczty Polskiej S.A.
Na zakończenie posiedzenia skarbnik Maciej Bukczyński przedstawiał wielkość zadłużenia wobec ZG poszczególnych Okręgów oraz uzyskiwał imienne zapewnienia o terminie spłaty zadłużenia. Za wyjątkiem Okręgu Łódzkiego, który zobowiązał się spłacić swoje zadłużenie do końca czerwca 2012 r. pozostali złożyli deklaracje spłaty zadłużenia do końca bieżącego roku. Skarbnik zwrócił się również z prośbą o terminowe potwierdzenie sald oraz przekazanie Bilansów Okręgów za mijający rok, abyśmy mogli w terminie przekazać dane do MPiPS. Prezesi Okręgów poproszeniu zostali o sporządzenie planów pracy Okręgów na rok 2012, aby członkowie Prezydium mogli w bardziej planowany sposób uczestniczyć w niektórych imprezach Okręgów. Na tym zakończono posiedzenie ZG PZF.
Główny Sąd Koleżeński pod przewodnictwem Waldemara Więcława zajmował się opracowaniem nowego Regulaminu Sądu Koleżeńskiego dostosowanego do nowego Statutu PZF, który niebawem zostanie przedłożony do rejestracji w Sądzie Rejestrowym.
Do spraw poruszanych na posiedzeniu ZG, realizacji i skutków podjętych uchwał oraz zadań stawianych przed ZG w trudnym okresie prowadzenia koniecznych zmian i nowelizacji będziemy wracać informując o nich na stronie internetowej i w czasopiśmie „Filatelista”.
Po zakończonym posiedzeniu ZG PZF wielu uczestników dzieliło się wrażeniami z pierwszego pod nowym kierownictwem Związku posiedzenia i stwierdziło, że takiego zaangażowania członków ZG, poziomu dyskusji nie było od dawna.
Miejmy nadzieję, że przełoży się to na działalność całego Związku.

Henryk Monkos prezes ZG PZF
facebookDrukuj

Komentarze

#1 | kibic dnia grudzień 16 2011 13:07:11
Minął tydzień i nikt nie widzi potrzeby zabrania głosu, więc rozpoczynam dyskusję. Przede wszystkim gratuluję Prezesowi i Członkom Prezydium zapału i życzę wytrwałości.
Nastąpiła podwyżka składki, to dobry początek, ale powinna być równa dla wszystkich, te 5,83zł miesięcznie dla emeryta kolekcjonera, to przecież nieznaczący wydatek. Pozostał relikt minionego okresu, nie znam innej organizacji kolekcjonerskiej stosującej podobne zasady. Mam nadzieję, że z czasem nasz Związek znormalnieje!
No i brak mi specjalnej składki dla Członków Honorowych, powinna być co najmniej dwukrotnie większa.
Heniu wytrwałości!!
Pozdrawiam

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.