Wybierz język
  • język polski
  • język angielski
  • język hiszpański
  • język francuski
  • język niemiecki

Nawigacja

Nawigacja

Aktualnie online

· Gości online: 7

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 728
· Najnowszy użytkownik: JaffarLommuch

free counters

stat4u

Aktualności

Protokół i Uchwały XX Zjazdu PZF

Dodane przez Andrzej Nowak, Dnia: 23.12.2011, 13:50 ZG PZF Inne
Protokół i Uchwały XX Zjazdu PZFPROTOKÓŁ Z XX WALNEGO ZJAZDU DELEGATÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU FILATELISTÓW
Polkowice 30.09. – 02.10.2011 AQUA HOTEL

DZIEŃ PIERWSZY – 30 WRZEŚNIA 2011

Ad. 1 Porządku obrad
XX Walny Zjazd Delegatów PZF rozpoczął obrady w części roboczej w sali obrad w AQUA HOTEL w Polkowicach w dniu 30 września 2011 roku o godzinie 2000.
Przybyłych na salę obrad delegatów oraz zaproszonych gości serdecznie przywitał Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Zjazdu – Ryszard Wdowiak. Otwarcia Walnego Zjazdu dokonał prezes Zarządu Głównego Polskiego Związku Filatelistów Ludwik K. Malendowicz, który serdecznie powitał wszystkich przybyłych delegatów oraz zaproszonych gości, w osobach: Prezesa Honorowego PZF Henryka Białka i Członków Honorowych PZF.

Ad. 2
Prezes Okręgu Kaliskiego Jerzy Bielawski zaproponował kandydaturę Jerzego Białasa – delegata Okręgu Pomorskiego na przewodniczącego Zjazdu. Ponieważ delegaci nie zgłosili innej kandydatury (z sali obrad), przeprowadzono głosowanie jawne, w wyniku którego Jerzy Białas wybrany został jednogłośnie Przewodniczącym Zjazdu.

Ad. 3
Przejmując prowadzenie obrad Jerzy Białas podziękował za wybór i udzielone zaufanie i zaproponował następujących delegatów na swoich zastępców: Przemysława Drzewieckiego (O/Bydgoski) i Romana Przybyłę (O/Warmińsko-Mazurski), na sekretarza Zjazdu Marka Smołę (O/Tarnowski), a na sekretarzy technicznych Artura Marsy (O/Wrocławski) i Waldemara Więcława (O/Pomorski). W wyniku zarządzonego głosowania w/w kandydaci wybrani zostali jednogłośnie i przystąpili do pełnienia swoich obowiązków zjazdowych.

Prezydium XX Walnego Zjazdu Delegatów PZF:

Jerzy Białas - przewodniczący
Przemysław Drzewiecki - wiceprzewodniczący
Roman Przybyła - wiceprzewodniczący
Marek Smoła - sekretarz

do pomocy
Artur Marsy - sekretarz techniczny
Waldemar Więcław - sekretarz techniczny

Następnie na wniosek delegata Henryka Monkosa (O/Śląsko-Dąbrowski) przewodniczący Zjazdu Jerzy Białas poprosił zebranych o powstanie i uczczenie minutą ciszy działaczy, którzy w minionej kadencji odeszli z naszych szeregów.

Ad. 4
Przystępując do powołania 3-osobowej Komisji Mandatowej przewodniczący Zjazdu zaproponował następujące kandydatury: Bogumił Ciesielski (O/Wielkopolski), Ryszard Kuśmiderski (O/Lubelski) i Andrzej Skorek (O/Koszaliński). Ponieważ delegaci z sali nie zaproponowali innych kandydatur, przeprowadzono głosowanie, w którym wszyscy jednogłośnie opowiedzieli się za zaproponowanym składem komisji.

Komisja Mandatowa ukonstytuowała się następująco:

Andrzej Skorek - przewodniczący
Ryszard Kuśmiderski - sekretarz
Bogumił Ciesielski - członek

Komisja Mandatowa sprawdziła listę obecności przybyłych na Zjazd delegatów i sporządziła protokół, którego treść przedstawił zebranym przewodniczący Zjazdu, Jerzy Białas. Komisja stwierdziła, że zgodnie z listą obecności, w Zjeździe uczestniczy 54 delegatów (w tym 1 uprawniony zastępca delegata), co stanowi 96,4% liczby delegatów z 56 wybranych na XX Walny Zjazd PZF we wszystkich 24 Okręgach PZF. W związku z tym Komisja stwierdziła, że Zjazd jest PRAWOMOCNY, a na sali jest wymagane dla prawomocności przeprowadzenia Zjazdu i podejmowania uchwał quorum. Protokół Komisji Mandatowej przewodniczący komisji przekazał sekretarzowi Zjazdu. [Lista obecności Delegatów stanowi załącznik nr 1 do Protokołu].

Ad. 5 i 6
Przewodniczący Zjazdu przystępując do realizacji programu Zjazdu zwrócił się do delegatów o przyjęcie „Porządku obrad” i „Regulaminu obrad” XX Walnego Zjazdu”, których projekty przekazane zostały do wiadomości delegatów w formie pisemnej w Biuletynie Informacyjnym PZF, Nr 3/139 z 2011 r. przed Zjazdem. W projekcie „Porządku obrad” przyjęto cztery poprawki, zaś w projekcie „Regulaminu obrad” jedną poprawkę.
Projekty „Porządku obrad” oraz „Regulamin obrad” zostały przyjęte większością głosów. [Tekst „Porządku obrad” stanowi załącznik nr 2 do Protokołu, zaś tekst „Regulaminu obrad” stanowi załącznik nr 3 do Protokołu].

Ad. 7.
Kontynuując prowadzenie obrad przewodniczący Zjazdu przystąpił do wyboru Komisji Zjazdowych.
Do 3-osobowej Komisji Uchwał i Wniosków przewodniczący Zjazdu zaproponował Macieja Bukczyńskiego O/Kaliski, Janusza Manterysa (O/Beskidzki) i Stanisława Mitkowskiego (O/Małopolski). Kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Komisji i w takim składzie została wybrana w głosowaniu jawnym (50 głosów za, 1 – wstrzymujący się, 0 – przeciw).

Komisja Uchwał i Wniosków ukonstytuowała się następująco:

Stanisław Mitkowski - przewodniczący
Maciej Bukczyński - sekretarz
Janusz Manterys - członek

Do Komisji Wyborczej – 5-osobowej – przewodniczący Zjazdu zaproponował Józefa Kuczborskiego (O/Śląsko-Dąbrowski), Józefa Wiczkowskiego (O/Wałbrzyski), Wojciecha Lewandowskiego (O/Toruński), Andrzeja Jarzynkowskiego (O/Warszawski) oraz Kazimierza Adamskiego (O/Bydgoski). Wobec braku dalszych kandydatur z sali – listę zamknięto i poddano pod głosowanie. Wynik głosowania: 53 głosy za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się.


Komisja Wyborcza ukonstytuowała się następująco:

Józef Wiczkowski - przewodniczący
Józef Kuczborski - sekretarz
Kazimierz Adamski - członek
Andrzej Jarzynkowski - członek
Wojciech Lewandowski - członek

W tym punkcie porządku obrad – na wniosek przewodniczącego obrad – przystąpiono do wyboru 3-osobowej Komisji ds. zgodności protokołu XIX Walnego Zjazdu PZF w Lubinie i stwierdzenia zgodności treści protokołu z przebiegiem tego Zjazdu. Przewodniczący zaproponował następujące kandydatury Andrzeja Kłosińskiego (O/Pomorski), Jacka Jagiełłowicza (O/Gorzowski) i Marka Zbierskiego (O/Wielkopolski). Zaproponowano także kandydaturę kol. Janusza Łojka, który ze względów osobistych nie wyraził zgody na kandydowanie do w/w komisji. Wobec braku innych kandydatur z sali przystąpiono do głosowania, w wyniku którego, skład Komisji został przyjęty w zaproponowanym składzie 48 głosami za przy 5 wstrzymujących się.

Komisja ds. zgodności protokołu XIX Zjazdu Delegatów PZF, ukonstytuowała się następująco:

Marek Zbierski - przewodniczący
Jacek Jagiełłowicz - sekretarz
Andrzej Kłosiński - członek

Ad. 8.
Przewodniczący Zjazdu Jerzy Białas odczytał nazwiska 36 osób przedstawionych Zjazdowi przez Zarząd Główny PZF do nadania godności Członka Honorowego PZF. Zarząd Główny listę 32 kandydatów przygotował na podstawie wniosków zgłoszonych przez Walne Zebrania Delegatów Okręgów PZF oraz wnioski własne.
Decyzją Zjazdu głosowanie odbyło się na całą listę. Wynik głosowania: 45 głosów za i 8 – wstrzymujących się. [Wykaz osób, którym XX Walny Zjazd Delegatów nadał godność Członka Honorowego PZF stanowi załącznik nr 4 do Protokołu].

Ad. 9.
Delegaci zaakceptowali wniosek Komisji Protokołu do stwierdzenia zgodności protokołu XIX Walnego Zjazdu Delegatów z 2006 roku z jego przebiegiem – aby ten punkt porządku obrad przenieść na następną część obrad Zjazdu.

Ad. 10.
W tym punkcie obrad Zjazd rozpatrzył wniosek przewodniczącego GKR PZF Tadeusza Wincewicza dotyczący interpretacji obowiązującego Statutu PZF w Art. 11, ust. 1, lit. A. Przewodniczący GKR zaproponował przyjęcie następującej interpretacji: „Nowo wybrany prezes Zarządu Okręgu staje się członkiem ZG PZF, o ile wybrany został na Nadzwyczajnym Zebraniu Delegatów Okręgu i po rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym; natomiast nowo wybrani prezesi Zarządów Okręgów wybrani na Zebraniach Delegatów Okręgów wynikających z końca kadencji stają się członkami ZG PZF podczas najbliższego Zjazdu Delegatów PZF”. Nad zaproponowaną interpretacją wywiązała się dyskusja, w której udział wzięli: Marek Topczewski, Henryk Monkos, L.K. Malendowicz, i Stanisław Mitkowski., który zaproponował aby powyższy zapis obowiązywał od dnia podjęcia niniejszej decyzji. Następnie odbyło się głosowanie – 47 delegatów było za przyjęciem interpretacji zaproponowanej przez przewodniczącego GKR, 6 wstrzymało się od głosu, zaś 1 był przeciwny.

Na tym zakończyła się pierwsza, robocza część Zjazdu. Wznowienie obrad nastąpiło w dniu 1 października 2011 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej AQUA HOTEL, w którym delegaci byli zakwaterowani.

Ad. 11.
W drugim dniu obrady otworzył prezes ZG PZF Ludwik K. Malendowicz, który przywitał zebranych delegatów oraz gości – w tym obecnych Członków Honorowych PZF, Honorowego Prezesa PZF Henryka Białka, a także burmistrza Polkowic, pana Wiesława Wabika, oraz przedstawicielkę Poczty Polskiej Kierownika Wydziału Filatelistyki Centrali Centrum Poczty panią Joannę Nowicką. Nastąpiło wprowadzenie sztandaru PZF. Zjazd został oficjalnie otwarty.

Ad.12.
Przewodnictwo obrad przejął przewodniczący Zjazdu Jerzy Białas, który złożył krótką relację z części roboczej Zjazdu.

Ad.13.
Przełożone z dnia poprzedniego głosowanie nad przyjęciem protokołu XIX Walnego Zjazdu Delegatów PZF w Lubienie w 2006 r. zostało ponownie przesunięte w czasie, w związku z tym, iż Komisja otrzymała zastrzeżenia co do treści protokołu (zastrzeżenia zgłosił Janusz Łojek, delegat Okręgu Świętokrzyskiego).
Następnie, zgodnie z Porządkiem obrad, nastąpiło przedstawienie sprawozdań z działalności władz najwyższych PZF – ZG, GKR i GSK. Treść sprawozdań ZG i GSK została ogłoszona odpowiednio wcześniej, poprzez wydrukowanie ich w Biuletynie Informacyjnym PZF (nr 3/139 z 2011 r.), a treść sprawozdania GKR została przesłana do Delegatów na Zjazd drogą elektroniczną, lub pocztą z Biura ZG PZF. W związku z powyższym przewodniczący Zjazdu podjął decyzję o nieodczytywaniu treści sprawozdań, a jedynie ewentualnych uzupełnień. Uzupełnienie do sprawozdania GSK przedstawił jego przewodniczący, Romuald Jeżewski.
Następnie przewodniczący Zjazdu otworzył dyskusję dotyczącą sprawozdań najwyższych władz Związku. W dyskusji głos zabrał m.in. kol. Janusz Łojek, który zarzucił przewodniczącemu GKR, Tadeuszowi Wincewiczowi, iż nie otrzymał od GKR odpowiedzi na swoje pytania dotyczące rozliczenia zorganizowanego w 2007 roku przez Okręg Świętokrzyski Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego. W dyskusji wzięli również udział kol. kol. Andrzej Skorek, Henryk Monkos, Jerzy Białas, Andrzej Nowak, Tadeusz Wincewicz.

Ad.14.
W tym momencie, na wniosek przewodniczącego Zjazdu, oddano głos burmistrzowi Polkowic, panu Wiesławowi Wabikowi. Gość Zjazdu powitał serdecznie wszystkich zebranych, którzy przybyli do Polkowic na Zjazd oraz na otwarcie Europejskiej Młodzieżowej Wystawy Filatelistycznej. Życzył owocnych obrad i podziękował za zaproszenie do wzięcia udziału w uroczystej części Zjazdu.
Następnie, zgodnie z Porządkiem obrad, nastąpiło uroczyste wręczenie dyplomów nowym Członkom Honorowym PZF. Wręczenia dokonywał przewodniczący Zjazdu, Jerzy Białas.

Ad.15.

Ponieważ burmistrz Polkowic zabrał głos wcześniej, w tym momencie przewodniczący Zjazdu udzielił głosu pani Joannie Nowickiej, przedstawicielce Poczty Polskiej, Kierownikowi Wydziału Filatelistyki Centrali Centrum Poczty, która odczytała adres Prezesa Zarządy Poczty Polskiej S.A. skierowany do uczestników XX Walnego Zjazdu Delegatów PZF. Ponieważ inni goście nie przybyli, więc ten punkt obrad został wyczerpany.

Ad.16-17.
Zgodnie z porządkiem obrad miała miejsce dyskusja plenarna, do udziału w której zachęcał delegatów przewodniczący Zjazdu. Delegaci nie zgłaszali pisemnie udziału w dyskusji, a przewodniczący udzielał głosu zgłaszającym się z sali do dyskusji delegatom. W dyskusji wziął udział Prezes Honorowy PZF Henryk Białek, który nawiązał do I Zjazdu PZF, jaki odbył się w Warszawie w 1951 r. Dyskusja plenarna nad sprawozdaniami władz Związku przerodziła się właściwie od razu w dyskusję w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Głównemu i sposobowi dokonania tegoż. Przewodniczący Zjazdu zarządził więc, najpierw głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla GSK. W głosowaniu wzięło udział 53 delegatów – 50 było za, a 3 wstrzymało się od głosu. Następnie dokonano głosowania nad udzieleniem absolutorium dla GKR. W głosowaniu wzięło udział 52 delegatów. Większość, 26 delegatów, opowiedziała się za udzieleniem absolutorium, 9 delegatów było przeciw, zaś 17 wstrzymało się od głosu. W dyskusji nad udzieleniem absolutorium ZG głos zabierali liczni delegaci Zjazdu. Kol. Andrzej Nowak odniósł się do wniosku GKR z dnia 19.09.2011 roku zawartego w swoim sprawozdaniu za ubiegłą kadencję, która zwróciła się do Zjazdu o nieudzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu PZF przychylając się do tego wniosku. Kol. Józef Kuczborski zaproponował rozdzielenie głosowania nad absolutorium dla Prezydium (poparł go kol. Zdzisław Mąka) i pozostałej części ZG, zaś kol. Alojzy Waler złożył wniosek o nieudzielenie absolutorium Prezydium. Kol. Waldemar Maciejowski zaproponował, aby nie rozdzielać głosowań. Z kolei kol. Janusz Tomkalski zaapelował o odrzucenie wniosku GKR o nieudzielenie absolutorium, poparł go kol. Marek Topczewski, który ponadto postawił wniosek formalny o utajnienie głosowania imiennego nad absolutorium dla całego Zarządu Głównego. Ponadto w dyskusji wzięli udział kol. kol. Roman Przybyła, Bogumił Ciesielski, Marek Sitarz, Jerzy Białas, Andrzej Jarzynkowski, Janusz Łojek (który przypomniał sytuację z XIX Walnego Zjazdu w Lubinie, gdy rozdzielono głosowania, co on uznał za najwłaściwszą decyzję), Tadeusz Wincewicz i Joanna Nowicka (jako członek PZF). Przewodniczący Zjazdu, opierając się na zapisach Statutu przypomniał, iż władzą Związku nie jest Prezydium, ale cały ZG, w związku z czym Zjazd nie ma prawa głosować odrębnie nad absolutorium dla Prezydium i nad absolutorium dla ZG. Ponieważ atmosfera na sali obrad stała się bardzo nerwowa, padł wniosek formalny o zarządzenie krótkiej przerwy, który został przyjęty większością 41 głosów (przy 2 przeciwnych i 3 wstrzymujących się).
Po przerwie dyskusja została wznowiona. Wzięli w niej udział kol. kol. Antoni Kurczyński, Tadeusz Wincewicz, Zdzisław Mąka, Andrzej Skorek i Janusz Łojek, który w swoim wystąpieniu wyrażał się między innymi z troską o sytuacji w Związku, o dewaluacji tytułu Członek Honorowy PZF i zgłosił postulat ponownej pracy nad Statutem PZF, proponując „federacyjną” koncepcję Związku. Ostatecznie odbyły się głosowania. Najpierw nad wnioskiem o utajnienie głosowania nad absolutorium. Wniosek został odrzucony – 41 delegatów opowiedziało się za jawnością głosowania, 6 było przeciwnych, a 3 wstrzymało się od głosu. Następnie miało miejsce właściwe głosowanie nad absolutorium dla ZG w brzmieniu wniosku GKR o nieudzielenie absolutorium ZG PZF. W wyniku głosowania stwierdzono, iż wniosek poparło 18 delegatów, 29 było przeciwnych, zaś 5 wstrzymało się od głosu. W związku z powyższym XX Walny Zjazd Delegatów PZF udzielił absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu PZF.
Po krótkiej przerwie zarządzonej przez przewodniczącego Zjazdu powrócono do sprawy zatwierdzenia protokołu z XIX Walnego Zjazdu Delegatów. Ponownie wywiązała się dyskusja, w której udział wzięli kol. kol. Marek Zbierski, Ludwik K. Malendowicz, Henryk Monkos, Janusz Łojek, Jerzy Henke i Marek Topczewski. Kol. Janusz Łojek zakwestionował niektóre treści protokołu. Przewodniczący Komisji Zgodności Protokołu XIX Zjazdu PZF Kol. Marek Zbierski złożył wniosek formalny o przerwanie dyskusji w tym momencie i pracę Komisji jeszcze przez jeden miesiąc po zakończeniu Zjazdu. Wniosek został przyjęty 47 głosami, przy 2 wstrzymujących się (głosów przeciwnych nie było).


Ad. 18.
W tym miejscu obrad odbyła się dyskusja nad projektem Statutu PZF. Rozpoczęła się dyskusja, która jednak została przerwana. Wzięli w niej udział kol. kol. Jerzy Duda, Marek Topczewski, Jerzy Białas, Stanisław Mitkowski, Romuald Jeżewski, Maciej Bukczyński i Janusz Łojek. Zjazd uznał, iż można przegłosować ewentualne poprawki do projektu Statutu, ale sama dyskusja nie ma większego sensu, gdyż trwała ona w Związku przez ostatnie półtora roku. W związku z powyższym dyskusję zamknięto, a następnie poproszono Delegatów i członków władz PZF o wnoszenie ewentualnych poprawek do treści projektu Statutu.
Delegaci zgłaszali kolejne poprawki do poszczególnych rozdziałów projektu Statutu. Łącznie wniesiono 31 poprawek, które spowodowały zmiany merytoryczne, niewielkie zmiany redakcyjne, a także pozwoliły ujednolicić stosowane w dokumencie słownictwo. Jedynie dwie poprawki zostały odrzucone. W trakcie omawiania projektu Statutu nastąpiła przerwa w obradach, związana z udziałem Delegatów i zaproszonych gości w uroczystym otwarciu Europejskiej Młodzieżowej Wystawy Filatelistycznej.
Po przerwie dokończono głosowania nad kolejnymi poprawkami, a następnie odbyło się głosowanie nad przyjęciem projektu Statutu obejmującego przyjęte wcześniej poprawki. W głosowaniu wzięło udział 52 Delegatów, którzy jednogłośnie przyjęli projekt Statutu. [Treść projektu Statutu z przyjętymi wcześniej poprawkami stanowi załącznik nr 5 do Protokołu].

Ad. 19-20.
Wyprzedzając porządek obrad, Przewodniczący Zjazdu ogłosił wybór Komisji Skrutacyjnej. W skład 3-osobowej Komisji Skrutacyjnej przewodniczący zaproponował Andrzeja Dobrowolskiego (O/Warszawski), Jerzego Henke (O/Koszaliński) i Grzegorza Żaka (O/Śląsko-Dąbrowski). Kandydaci wyrazili zgodę na udział w pracach Komisji. W wyniku głosowania jawnego Komisję w powyższym składzie wybrano jednogłośnie.

Komisja Skrutacyjna ukonstytuowała się następująco:

Grzegorz Żak - przewodniczący
Jerzy Henke - sekretarz
Andrzej Dobrowolski - członek

Przystępując do wyboru Prezesa ZG Polskiego Związku Filatelistów, przewodniczący Komisji Wyborczej Józef Wiczkowski odczytał protokół Komisji, w którym przedstawiła ona Zjazdowi następujące kandydatury na funkcję prezesa ZG PZF na kadencję 2011-2016 (w kolejności alfabetycznej):
- Roman Babut,
- Henryk Monkos.

Następnie Przewodniczący Zjazdu zwrócił się do delegatów o zgłaszanie kandydatur na tę funkcję. Delegaci nie zgłosili żadnej nowej kandydatury.
Następnie kandydaci przedstawili swoje propozycje działań, które dotyczyły spraw organizacyjnych, terminowości, jawności działań, oraz współpracy z Pocztą Polską. Obaj kandydaci podkreślali również konieczność zatrzymania spadku liczby członków PZF, nowego modelu pracy z młodzieżą. Uznali także za ważne zagadnienia związane z wystawiennictwem oraz publikacjami filatelistycznymi.

Ad. 21.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej trzymał w rękach urnę do której, podchodzili kolejno delegaci wywoływani przez przewodniczącego i po okazaniu mandatu wrzucali karty z głosami. Po zakończeniu głosowania ogłoszono planowaną przerwę dla podliczenia głosów.

Ad. 22.
Po przerwie przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Grzegorz Żak przedstawił wyniki wyborów na prezesa Związku. W głosowaniu brało udział 54 delegatów, 2 głosy były nieważne, 15 głosów zawierało skreślenia obu kandydatów, które Komisja uznała jako głosy wstrzymujące się. Kandydaci otrzymali następującą ilość głosów: Roman Babut – 10 głosów, Henryk Monkos – 27 głosów. Wymagana bezwzględna większość wynosiła 28 głosów. Komisja stwierdziła, iż żaden z kandydatów nie uzyskał bezwzględnej większości głosów. Po ogłoszeniu wyników głosowania w pierwszej turze i nie uzyskania przez żadnego z kandydatów bezwzględnej liczby głosów, przewodniczący Zjazdu zarządził drugą turę wyborów, zapytując obydwu kandydatów z pierwszej tury, czy wyrażają chęć startowania w drugiej turze wyborów. Obydwaj kandydaci wyrazili gotowość startowania w drugiej turze wyborów. Następnie przewodniczący Zjazdu poprosił delegatów o zgłaszanie kandydatów z sali do drugiej tury wyborów. Żadnej kandydatury z sali nie zgłoszono. W tej sytuacji kol. Roman Babut wycofał swoją kandydaturę na Prezesa ZG PZF, prosząc kolegów, którzy w pierwszej turze głosowali na niego, aby w drugiej turze wyborów oddali swoje głosy na Henryka Monkosa.
W związku z powyższym lista kandydatów w II turze głosowanie obejmowała jedynie nazwisko Henryka Monkosa. Mimo propozycji z sali, aby dokonać jawnego głosowania, Komisja Skrutacyjna przygotowała nowe karty do głosowania, w celu przeprowadzenia głosowanie tajnego. W głosowaniu wzięło udział 54 Delegatów. Po jego przeprowadzeniu Komisja stwierdziła, że Henryk Monkos uzyskał 31 głosów, czyli wymaganą bezwzględną większość 50% + 1 głos (28 głosów) obecnych na Zjeździe delegatów i wybrany został przez Zjazd Prezesem Związku na kolejną 5-letnią kadencję.
Przewodniczący Zjazdu zaprosił wybranego prezesa do Prezydium Zjazdu. Nowo wybrany Prezes Zarządu Głównego PZF Henryk Monkos zwracając się do delegatów podziękował za okazane zaufanie i dokonany wybór jego osoby. Podziękował także ustępującym władzom Związku za wszystko co dobrego zrobiły dla PZF w minionej kadencji.

W tym miejscu przerwano obrady, w związku z późną porą nocną, i postanowiono wznowić je zgodnie z porządkiem obrad, w dniu 2 października 2011 r.


DZIEŃ TRZECI – 2 PAŹDZIERNIKA 2011

Ad. 23.
Po wystąpieniu nowego prezesa i krótkiej przerwie przystąpiono do realizacji dalszych punktów porządku obrad. Poproszono nowego prezesa o przedstawienie swoich kandydatur do Zarządu Głównego spoza prezesów Okręgów PZF.
Nowo wybrany prezes ZG PZF Henryk Monkos zarekomendował następujące kandydatury do Zarządu Głównego: Roman Babut (O/Warszawski), Jerzy Duda (O/Małopolski), Marcin Wysocki (O/Koszaliński), Marek Zbierski (O/Wielkopolski). Kandydaci oświadczyli, że wyrażają zgodę na kandydowanie. Z uwagi na nieobecność Marcina Wysockiego na Zjeździe, na ręce sekretarza wpłynęła pisemna zgoda tego kandydata na kandydowanie do Zarządu Głównego PZF.
Z sali została zgłoszona kandydatura Macieja Bukczyńskiego (O/Kaliski). Ponieważ z sali nie padły inne zgłoszenia Przewodniczący zamknął listę kandydatów do Zarządu Głównego PZF.

Ad. 24.
Po wznowieniu obrad i stwierdzeniu obecności wystarczającej liczby Delegatów na sali obrad, przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad. Kandydaci do Głównej Komisji Rewizyjnej, zgłoszeni przez Komisję Wyborczą: Jan Duer, Józef Kuczborski, Wojciech Kuropieska, Hipolit Piętka i Grzegorz Żak wyrazili zgodę na kandydowanie.
Zgłoszeni przez Komisję Wyborczą kandydaci do Głównego Sądu Koleżeńskiego: Ryszard Gottlieb, Adam Kęstowicz, Joanna Nowicka, Marek Sitarz i Waldemar Więcław wyrazili zgodę na kandydowanie.
Wobec braku innych propozycji z sali zamknięto listy kandydatów do GKR i GSK.

Ad. 25.
Po przygotowaniu kart do głosowania, Komisja Skrutacyjna rozdała delegatom obecnym na sali karty zawierające nazwiska kandydatów do Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego, a następnie przeprowadziła tajne głosowanie.

Ad. 26.

W dyskusji Kol. Marek Sitarz zgłosił 4 projekty uchwał, które w formie pisemnej przekazał Komisji Uchwał i Wniosków. Wobec braku innych głosów przewodniczący obrad przeszedł do realizacji kolejnego punktu Porządku obrad.

Ad. 27.
Ten punkt obrad rozpoczął się od wystąpienia przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej, który złożył sprawozdanie z wyborów do Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego. Głosowało 48 delegatów, oddano wszystkie głosy ważne. Minimum wyborcze wyniosło 25 głosów.
Kandydaci do Zarządu Głównego uzyskali następującą ilość głosów: Roman Babut – 35, Maciej Bukczyński – 43, Jerzy Duda – 44, Marcin Wysocki – 40, Marek Zbierski – 27. Ponieważ wybierano 5 osób z 5-ciu zgłoszonych, wszyscy kandydaci zostali wybrani do ZG PZF, gdyż uzyskali wymagane minimum głosów.
Do Głównej Komisji Rewizyjnej wybrano wszystkich zgłoszonych kandydatów, którzy otrzymali głosów: Jan Duer – 42, Józef Kuczborski – 44, Wojciech Kuropieska – 40, Hipolit Piętka – 44, Grzegorz Żak – 42.
W skład Głównego Sądu Koleżeńskiego wybrano także wszystkie zgłoszone kandydatury: Ryszard Gottlieb otrzymał – 42 głosy, Adam Kęstowicz – 44, Joanna Nowicka – 40, Marek Sitarz – 44, Waldemar Więcław – 45 głosów.

Ad. 28.
Po ogłoszeniu wyników wyborów przystąpiono do dyskusji plenarnej. Wzięli w niej udział kol. kol. Jan Duer, Roman Przybyła, Jerzy Białas, Ludwik K. Malendowicz, Tadeusz Wincewicz. Kol. Jadwiga Ostraszewska poprosiła o wprowadzenie jej głosu do protokołu – odniosła się do sformułowanych wcześniej przez kol. Janusza Łojka zarzutów pod adresem organizacji Finału Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego i niekwalifikowanych wydatków poniesionych przez Oddział w Rudzie Śląskiej, kierowany przez kol. Jadwigę Ostraszewską. Koleżanka stwierdziła, iż wszystkie wydatki zostały poniesione zgodnie z preliminarzem Konkursu, a wszystkie zobowiązania finansowe zostały rozliczone. Poczta Polska, współorganizator Konkursu, nie kwestionowała zasadności wydatków.

Ad. 29.
Ponieważ nie było więcej zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Zjazdu ogłosił przerwę, podczas której odbyły się posiedzenia Zarządu Głównego PZF, Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Głównego Sądu Koleżeńskiego, na których dokonano ich ukonstytuowania się. Zebranie Głównej Komisji Rewizyjnej odbyło się pod przewodnictwem wiceprzewodniczącego XX WZD Przemysława Drzewieckiego a Głównego Sądu Koleżeńskiego pod przewodnictwem wiceprzewodniczącego XX WZD Romana Przybyły. Zebranie nowego Zarządu Głównego otworzył przewodniczący XX WZD kol. Jerzy Białas, który po formalnym rozpoczęciu posiedzenia oddał głos nowo wybranemu prezesowi ZG PZF Henrykowi Monkosowi, który zaproponował skład Prezydium ZG PZF.
Po wznowieniu obrad, głos zabrał nowy Prezes Zarządu Głównego PZF Henryk Monkos, który przedstawił protokół z pierwszego posiedzenia ZG PZF i ukonstytuowania się tego gremium.
Skład nowego Zarządu Głównego PZF kadencji 2011 - 2016 przedstawia się następująco:

Prezydium Zarządu Głównego:

1. Henryk Monkos - prezes - O/Śląsko-Dąbrowski
2. Roman Babut - wiceprezes z funkcją sekretarza - O/Warszawski
3. Jerzy Białas - wiceprezes - O/Pomorski
4. Jerzy Duda - wiceprezes - O/Małopolski
5. Maciej Bukczyński - skarbnik - O/Kaliski
członkowie:
6. Marcin Wysocki - O/Koszaliński
7. Marek Zbierski - O/Wielkopolski
8. Marek Smoła - O/Tarnowski

oraz pozostałych 22 prezesów Okręgów PZF, którzy formalnie zostali zatwierdzeni przez Zjazd na członków ZG PZF:

1. Janusz Manterys - O/Beskidzki
2. Przemysław Drzewiecki - O/Bydgoski
3. Jerzy Maciej Nowak - O/Częstochowski
4. Jacek Jagiełłowicz - O/Gorzowski
5. Jerzy Bielawski - O/Kaliski
6. Andrzej Skorek - O/Koszaliński
7. Ryszard Kuśmiderski - O/Lubelski
8. Stanisław Dacyk - O/Łódzki
9. Stanisław Mitkowski - O/Małopolski
10. Krzysztof Krupa - O/Opolski
11. Zygmunt Kałuża - O/Rzeszowski
12. Andrzej Nowak - O/Śląsko-Dąbrowski
13. Janusz Łojek - O/Świętokrzyski
14. Wojciech Lewandowski - O/Toruński
15. Jerzy Śliwa - O/Wałbrzyski
16. Roman Przybyła - O/Warmińsko-Mazurski
17. Adam Korc - O/Warszawski
18. Bogumił Ciesielski - O/Wielkopolski
19. Ryszard Wdowiak - O/Wrocławski
20. Zdzisław Mąka - O/Zachodniopomorski
21. Zbigniew Dziurkowski - O/Zamojski
22. Włodzimierz Maciejowski - O/Zielonogórski

Wobec braku głosów sprzeciwu Zjazd przyjął skład osobowy nowych władz Związku na lata 2011 –2016 (bez głosowania).

Jan Duer przedstawił protokół z pierwszego posiedzenia Głównej Komisji Rewizyjnej, na którym dokonano następującego podziału funkcji:


1. Jan Duer - przewodniczący - O/Śląsko-Dąbrowski
2. Wojciech Kuropieska - wiceprzewodniczący- O/Warszawski
3. Józef Kuczborski - sekretarz - O/Śląsko-Dąbrowski
4. Hipolit Piętka - członek - O/Warszawski
5. Grzegorz Żak - członek - O/Śląsko-Dąbrowski

Waldemar Więcław przedstawił zebranym protokół z pierwszego posiedzenia Głównego Sądu Koleżeńskiego, który ukonstytuował się następująco:


1. Waldemar Więcław - przewodniczący - O/Pomorski
2. Adam Kęstowicz - wiceprzewodniczący- O/Wrocławski
3. Marek Sitarz - sekretarz - O/Śląsko-Dąbrowski
4. Ryszard Gottlieb - członek - O/Wrocławski
5. Joanna Nowicka - członek - O/Śląsko-Dąbrowski

Ad. 30.
W tym punkcie obrad nastąpiło omówienie projektu Regulaminu ZG PZF. Przewodniczący Zjazdu, Jerzy Białas, złożył poprawkę dotyczącą liczebności ZG, zgodnie z przyjętym wcześniej Statutem PZF. Poprawka została przyjęta jednogłośnie. Następnie uchwalono Regulamin ZG (również jednogłośnie).

Ad. 31.
Przewodniczący Komisji Wniosków i Uchwał, Stanisław Mitkowski przedstawił projekt uchwały programowej Związku. Prezes ZG PZF, Henryk Monkos, zgłosił jedną poprawkę, która została przyjęta jednogłośnie. Następnie dokonano głosowania nad przyjęciem uchwały programowej Związku na lata 2011 - 2016. Uchwałę przyjęto 39 głosami za, przy jednym przeciwnym i bez głosów wstrzymujących się. [Treść uchwały programowej XX Walnego Zjazdu Delegatów PZF stanowi Załącznik nr 6 do Protokołu].

Ad. 32.
W tej części obrad nikt nie zabrał głosu, w związku z czym przewodniczący Zjazdu przeszedł do następnego punktu.

Ad. 33.
Ponieważ porządek obrad został wyczerpany, nastąpiło uroczyste wyprowadzenie Sztandaru Związku, a następnie zamknięcie obrad XX Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Filatelistów.

Na tym protokół zakończono.

Sekretarz Zjazdu
Marek Smoła
Przewodniczący Zjazdu
Jerzy Białas


Polkowice, dnia 2 października 2011 r.


UCHWAŁA XX. WALNEGO ZJAZDU DELEGATÓW PZF POLKOWICE, 02. PAŹDZIERNIKA 2011 R.

1. Uczestnicy XX Walnego Zjazdu PZF z zadowoleniem i satysfakcją uczestniczyli w otwarciu Europejskiej Młodzieżowej Wystawy Filatelistycznej i składają Komitetowi Organizacyjnemu oraz Władzom Polkowic gratulacje i podziękowania za jej zorganizowanie i sprawne przeprowadzenie.
2. Walny Zjazd zobowiązuje nowo wybrane władze naczelne PZF do:
1) podjęcia działań w celu otwarcia, w możliwie najbliższym terminie, kolejnych edycji Studium Filatelistyki, z uwzględnieniem różnic programowych wynikających z różnych oczekiwań uczestniczących w nich działaczy PZF oraz pracowników Poczty Polskiej S.A.,
2) podjęcia starań o zorganizowanie w nowej kadencji co najmniej jednej europejskiej wystawy filatelistycznej,
3) opracowania nowych zasad wystawienniczych dla polskich filatelistów młodzieżowych, oraz przygotowania strategii rozwoju dla młodych polskich sędziów, wystawców i komisarzy, aby mogli w niedalekiej przyszłości uczestniczyć w imprezach co najmniej europejskich,
4) przeanalizowania i zracjonalizowania stanu zatrudnienia etatowego Biura Zarządu Głównego łącznie z Redakcją „Filatelisty” oraz wzmocnienia bieżącego, systematycznego nadzoru nad jego pracą przez członka Prezydium nadzorującego to zagadnienie,
5) opracowania instrukcji kancelaryjnej dotyczącej rejestrowania, obiegu, przechowywania i archiwizowania dokumentów powstających w jednostkach organizacyjnych Związku,
6) zmodyfikowania „Instrukcji finansowej” poprzez wprowadzenie wyodrębnionych kont wynikających z nieodpłatnej i odpłatnej działalności statutowej; kont analitycznych wpływów i wydatków według źródeł finansowania, co pozwoli miedzy innymi na ścisłą kontrolę prawidłowości rozchodowania środków pozyskanych w ramach odpisu 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych,
7) publikowania na stronie internetowej Związku i na łamach „Biuletynu Informacyjnego PZF” pełnych sprawozdań rocznych składanych przez Zarząd Główny właściwym organom administracyjnym,
8) sporządzenia w Biurze Zarządu Głównego do użytku wewnątrzorganizacyjnego teleadresowej bazy danych wszystkich funkcyjnych działaczy szczebla centralnego, okręgowego i oddziałowego (pełne składy osobowe zarządów, komisji rewizyjnych, sądów koleżeńskich, komisji i zespołów problemowych) i przewodniczących kół oraz zobligowanie do jej ciągłej aktualizacji,
9) bieżącego dostarczania przez Biuro Zarządu Głównego PZF osobom umieszczonym w wewnątrzorganizacyjnej bazie teleadresowej drogą mailową pełnych protokołów z posiedzeń Zarządu Głównego, Prezydium ZG oraz innych komunikatów dotyczących ważnych spraw organizacyjnych PZF,
10) do opracowania i przedstawienia na najbliższym Nadzwyczajnym Walnym Zjeździe PZF regulaminów tych gremiów, dostosowanych do nowego Statutu PZF.

Przewodniczący
Komisji Uchwał i Wniosków XX WZD PZF

Stanisław Mitkowski


facebookDrukuj
Dołączone pliki:

Komentarze

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.