Stosunki zewnętrzne publiczno-prawne Okręgów PZF po zmianie Statutu Związku.
Dodane przez Andrzej Nowak dnia Luty 12 2006 18:03:52

Treść rozszerzona
1. Okręgi straciły osobowość prawną. Przestały funkcjonować jako samodzielne finansowo organizacyjnie jednostki gospodarcze.
2. Do reprezentowania w stosunkach publiczno-prawnych w świetle Statutu, wpisu do KRS – upoważniony jest jedynie Zarząd Główny, który oczywiście nie jest jednostką gospodarczą, bo jest nią cały Związek.
3. Aby usprawnić pracę Związku i ułatwić życie zarówno Okręgom jak i Zarządowi należy: a. W stosunkach z bankami – Zarząd Główny powinien doprowadzić do zmiany podstawowych rachunków Okręgu na rachunki pomocnicze.
W świetle aktualnego wpisu do KRS rachunek podstawowy może posiadać jedynie PZF reprezentowany przez Zarząd. Umowy o prowadzenie rachunków pomocniczych przez Okręgi musi zawierać z bankami Zarząd Główny. Pierwsza strona karty wzorów podpisów musi być wypełniona i podpisana przez upoważnione do tego osoby z Zarządu Głównego. Ich podpisy uwierzytelnia bank prowadzący rachunek podstawowy Związku Druga strona powinna zawierać wzory podpisów osób upoważnionych w Okręgach do korzystania z rachunku pomocniczego. Oczywiście takie dokumenty powinny być złożone w każdym banku, który prowadzi rachunek Okręgu. W przypadku jakikolwiek zmiany / szczególnie osób upoważnionych do korzystania z rachunku w Okręgach / procedura z kartą wzorów jest identyczna z omówioną powyżej procedurą. Powyższe dotyczy również lokat finansowych. b. W zakresie finansowym – Pisemnie upoważnić Okręgi do stosowania zasad wewnętrznego ograniczonego rozrachunku gospodarczego, co będzie oznaczało między innymi: - prowadzenie samodzielnych ksiąg finansowych - prowadzenia samodzielnej polityki zatrudnieniowo-płacowej. - przyjmowania przychodów i dokonywania wydatków bezpośrednio w Okręgach w ramach przyjętego preliminarza.
W tym celu należy: - Wystąpić do ZUS o nadanie wewnętrznej klasyfikacji NIP / lub usankcjonowanie już istniejącego systemu NIP, w ramach dawnej samodzielności / co oznaczać będzie rejestrację w ZUS-ach i bezpośrednie się z nimi rozliczanie Okręgów, bez udziału Zarządu Głównego. - Wystąpić do GUS o nadanie Okręgom wewnętrznych REGONÓW / lub usankcjonowanie już istniejących / co łącznie n NIP-em pozwoli na samodzielne rozliczanie się z urzędami skarbowymi z podatków obciążających fundusz płac. Według mnie jest to wszystko co można i należy zrobić po otrzymaniu zarejestrowanego Statutu.
Moim zdaniem nie uda się zdecentralizować – - rozliczeń z tytułu VAT - rozliczeń z tytułu podatku dochodowego. Dotyczy to oczywiście centralnej deklaracji VAT, centralnego odprowadzenia podatku VAT Dyskusyjna jest sprawa zeznania podatkowego CIT-2 / miesięcznie / i ostatecznej deklaracji podatkowej rocznej CIT-8. Wątpliwości moje budzi sprawa potrzeby opracowania tych dokumentów / w Statucie jest zapis że Związek nie sporządza bilansu, ale Stowarzyszenie pożytku publicznego korzystające z odpisu 1% musi sporządzać bilans / i jeżeli CIT-2 oraz CIT-8 obowiązkowo sporządzać – to w świetle Statutu KRS należy przygotować centralnie / a więc przez Zarząd Główny /. Dlatego jestem bardzo zdziwiony że nie podjęto wiele z poruszanych tutaj spraw przez ZG PZF. Nadal nie podjęto decyzji dotyczących VAT-u czy podatku CIT-owskich. Mamy już połowę lutego a nasi działacze śpią jeszcze w starym roku. Może poruszane tutaj sprawy obudzą ich z letargu. Muszą pamiętać że wybory już niedługo.