XXI Walny Zjazd Delegatów PZF
Dodane przez Wojtek Nowinski dnia Listopad 03 2016 21:45:38
PROTOKÓŁ Z XXI WALNEGO ZJAZDU DELEGATÓW
POLSKIEGO ZWIĄZKU FILATELISTÓW


Iława 9.09. - 11.09.2016 Hotel "Stary Tartak"

Treść rozszerzona
PROTOKÓŁ Z XXI WALNEGO ZJAZDU DELEGATÓW
POLSKIEGO ZWIĄZKU FILATELISTÓW


Iława 9.09. - 11.09.2016 Hotel "Stary Tartak"

dzień pierwszy - 9 września 2016 piątek od godz.15:00 - 22:00,

(Uwaga. Odnośniki punktowe w protokole odnoszą się do numeracji Porządku Obrad. Użyte w tekście słowo Zjazd oznacza XXI Walny Zjazd Delegatów PZF)

Ad. 1. Otwarcie Zjazdu (część robocza);
Zjazd rozpoczął obrady w sali Dębowej Hotelu "Stary Tartak" w Iławie w dniu 9 września 2016 roku o godzinie 1500. Delegatów oraz zaproszonych gości przywitał gospodarz - Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Zjazdu - Roman Przybyła.
Prezes ustępującego Zarządu Głównego Polskiego Związku Filatelistów Henryk Monkos otworzył obrady Zjazdu, powitał delegatów i zaproszonych gości, między innymi Prezesów Honorowych PZF Henryka Białka i prof. Ludwika K. Malendowicza oraz Członków Honorowych PZF, a także redaktor naczelną "Filatelisty" Agnieszkę Magiera..
Na polecenie Prezesa ZG poczet sztandarowy w osobach Ryszarda Kuśmiderskiego, Adama Kęstowicza i Waldemara Więcława wprowadził sztandar Związku na salę obrad..

Ad. 2. Wybór przewodniczącego i prezydium Zjazdu;
Prezes Zarządu Głównego PZF Henryk Monkos zaproponował kandydaturę Jerzego Białasa - delegata O/Pomorskiego na przewodniczącego Zjazdu. Innych propozycji nie zgłoszono. W jawnym głosowaniu, Jerzy Białas wybrany został jednogłośnie Przewodniczącym Zjazdu. Jerzy Białas, podziękował za wybór i zaufanie, po czym przejął prowadzenie obrad Zjazdu.

Ad. 3. Wybór Prezydium Zjazdu;
Jerzy Białas zaproponował, by wiceprzewodniczącymi Zjazdu wybrać delegatów: Romana Przybyłę z O/Warmińsko-Mazurskiego oraz Józefa Kuczborskiego z O/Śląsko-Dąbrowskiego, a Mariana Wawrzynkowskiego z O/Koszalińskiego sekretarzem Zjazdu.
W głosowaniu jawnym zebrani jednogłośnie wybrali Prezydium Zjazdu w osobach zgłoszonych kandydatów. Wybrani zajęli stosowne miejsca i podjęli obowiązki.
Przewodniczący Zjazdu powołał na stanowisko sekretarza technicznego Joannę Boniśniak delegata O/Śląsko-Dąbrowskiego, która czuwała nad stroną multimedialną Zjazdu, a na sekretarzy pomocniczych Waldemara Więcława i Janusza Dunsta delegatów O/Pomorskiego. Następnie Przewodniczący Zjazdu zaprosił ustępującego Prezesa ZG PZF Henryka Monkosa do Prezydium Zjazdu. Zatem prezydium Zjazdu tworzyły osoby:
Jerzy Białas - przewodniczą
Józef Kuczborski - wiceprzewodniczący,
Roman Przybyła - wiceprzewodniczący,
Marian Wawrzynkowski - sekretarz,
Henryk Monkos - ustępujący Prezes ZG PZF, do pomocy powołani zostali:
Joanna Boniśniak - sekretarz techniczny,
Janusz Dunst - sekretarz pomocniczy,
Waldemar Więcław - sekretarz pomocniczy, Po powołaniu Prezydium Zjazdu, prezentacją multimedialną przypomniano Kolegów, którzy w okresie ostatniej kadencji ZG na zawsze odeszli z naszych szeregów. Na wezwanie przewodniczącego uczestnicy Zjazdu powstali i minutą ciszy uczcili pamięć zmarłych.

Ad. 4. Wybór komisji Mandatowej i stwierdzenie prawomocności Zjazdu;
Przewodniczący Zjazdu zaproponował powołanie 3-osobowej Komisji Mandatowej proponując kandydatury delegatów: Przemysława Drzewieckiego z O/Bydgoskiego, Andrzeja Jarzynkowskiego z O/Warszawskiego i Krzysztofa Krupę z O/Opolskiego. Nie zgłoszono innych kandydatur. W głosowaniu jawnym, delegaci jednogłośnie wybrali Komisję w proponowanym składzie. Komisja Mandatowa ukonstytuowała się następująco:
Przemysław Drzewiecki - przewodniczący,
Andrzej Jarzynkowski - sekretarz,
Krzysztof Krupa - członek

Jeszcze przed formalnym wyborem członkowie Komisji Mandatowej nadzorowali podpisywanie listy obecności przez delegatów wchodzących na salę. Po otwarciu obrad sprawdzili listę obecności przybyłych delegatów, a po wyborze sporządzili protokół ukonstytuowania się, zawierający zapis o stwierdzonej frekwencji delegatów na Zjeździe.
Protokół przedstawił zebranym przewodniczący Zjazdu, Jerzy Białas. Komisja stwierdziła na podstawie listy obecności, że uprawnionych do uczestnictwa w obradach Zjazdu jest 42 delegatów, uczestniczy 37 delegatów co stanowi 88% liczby uprawnionych do uczestnictwa w obradach Zjazdu wybranych w 24 Okręgach PZF.
Komisja stwierdziła, że Zjazd jest PRAWOMOCNY, a delegaci na sali stanowią quorum wymagane dla prawomocności Zjazdu i podejmowania uchwał. Protokół Komisji Mandatowej przewodniczący Komisji przekazał sekretarzowi Zjazdu.

Załącznik nr 1 - Protokół Komisji Mandatowej nr 1, Załącznik nr 2 - Lista obecności Delegatów z 1. dnia obrad,
Ad. 5. Przyjęcie porządku obrad;
Przewodniczący Zjazdu poinformował delegatów, iż w "Porządku Obrad XXI Zjazdu PZF", zamieszczonym w "Biuletynie informacyjnym ZG PZF" Nr 2/147 proponuje się dokonać korekty pkt. 29, który będzie miał brzmienie:

"Przedstawienie i przyjęcie regulaminów Zarządu Głównego PZF", "Regulaminu Głównej Komisji Rewizyjnej PZF" i "Regulaminu Sądu Koleżeńskiego Związku".

Z sali nie zgłoszono uwag.
Przewodniczący Zjazdu poddał pod głosowanie "Porządek obrad XXI Walnego Zjazdu Delegatów PZF". Delegaci jednomyślnie (37) uchwalili "Porządek", z jedną zmianą, opisaną wyżej.

Załącznik nr 3 - "Porządek obrad XXI Zjazdu PZF",

Ad. 6. Przyjęcie regulaminu obrad;
Przewodniczący Zjazdu zaproponował przyjęcie "Regulaminu obrad XXI Walnego Zjazdu Delegatów PZF", którego projekt przekazano przed Zjazdem do wiadomości delegatów w Biuletynie Informacyjnym PZF Nr 2/147 z 2016 r.
Z sali nie zgłoszono uwag czy wniosków. W wyniku głosowania jawnego, zarządzonego przez Przewodniczącego, projekt "Regulamin obrad XXI Walnego Zjazdu Delegatów PZF" został uchwalony jednomyślnie (37 głosów za),

Załącznik nr 4 - "Regulamin obrad XXI Walnego Zjazdu Delegatów PZF"

Ad. 7. Wybór komisji zjazdowych;
Przewodniczący zarządził wybór Komisji Zjazdowych (Skrutacyjnej, Wyborczej oraz Uchwał i Wniosków, w składach trzyosobowych. Zaproponował kandydatów w osobach delegatów:
Komisja Skrutacyjna:
- Henryk Jakowiec O/Zachodniopomorski,
- Janusz Manterys O/Beskidzki,
- Ryszard Kuśmiderski O/Lubelski,
Komisja Wyborcza:
- Kazimierz Adamski O/Bydgoski,
- Andrzej Skorek O/Koszaliński,
- Zdzisław Wiatrowski O/Zielonogórski,
Komisja Uchwał i Wniosków:
- Marek Zbierski O/Wielkopolski,
- Józef Kopeć O/Wielkopolski,
- Artur Marsy O/Wrocławski.

Kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Komisjach. Z sali nie zgłoszono innych kandydatur. Zgodnie z propozycją Przewodniczącego, w jawnym - jednym - głosowaniu wybrano składy Komisji. Delegaci głosowali jednomyślnie (37 delegatów za).
Komisje przystąpiły do ukonstytuowania się. Z protokołów przedstawionych później wynikło, że:
Komisja Wyborcza ukonstytuowała się następująco:
- Andrzej Skorek - przewodniczący,
- Zdzisław Wiatrowsk - sekretarz,
- Kazimierz Adamski - członek,
Komisja Skrutacyjna ukonstytuowała się następująco:
- Janusz Manterys - przewodniczący,
- Ryszard Kuśmiderski - sekretarz,
- Henryk Jakowiec - członek,
Komisja Uchwał i Wniosków ukonstytuowała się następująco:
- Marek Zbierski - przewodniczący,
- Józef Kopeć - sekretarz,
- Artur Marsy - członek.

Ad. 8. Przedstawienie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Związku;
Przewodniczący Zjazdu przypomniał, że sprawozdania z działalności ustępujących władz najwyższych Związku: ZG PZF, GKR, SKZ zostały zamieszczone w "Biuletynie Informacyjnym PZF" Nr 2/147 z 2016 r. Zaproponował, żeby nie odczytywać sprawozdań, ale by przedstawiciele tych gremiów ustnie przytoczyli najważniejsze tezy, względnie, by uzupełnili sprawozdanie.
Następnie, zgodnie z wnioskiem udzielił głosu Prezesowi ustępującego Zarządu Głównego Henrykowi Monkosowi. Prezes przypomniał, że na początku kadencji Związek był w bardzo trudnej sytuacji finansowej, a wysokie koszty działalności generowały przede wszystkim wysokie zobowiązania związane z korzystaniem z lokalu przy al. 3 Maja. Związek ponosił też koszty księgowości i zatrudnienia. Składki wpływały nieregularnie. Wydawanie "Filatelisty" generowało konieczność dopłacania do każdego numeru ok. 3.200 zł, tolerowano niesumienność reklamodawców, którzy nie płacili nawet przez kilka miesięcy za wciąż ponawiane reklamy.
W minionej kadencji przełomem była oczekiwana od dawna sprzedaż lokalu przy al. 3-go Maja. Został sprzedany za 2 325 000 zł. Z tych pieniędzy zakupiono dwa lokale w Wilanowie w "Rezydencji nad potokiem", o wysokim standardzie. W cenie były też miejsca parkingowe i garażowe, których wynajem pozwala uzyskać nawet połowę potrzebnych środków na koszty utrzymania Biura ZG PZF. Oczywiście lokale generują koszty, ale w wysokości możliwej do pokrycia przez Związek. Związek szybko odzyskał płynność finansową. Polepszyła się ściągalność składek. Związek odzyskał zdolność pozyskiwania wpłat z tzw. "1% podatku dochodowego od osób fizycznych", życzliwych PZF. Nastąpiły zmiany organizacyjne przy wydawaniu "Filatelisty". Wydawcą stał się Okręg Pomorski, zmienił się redaktor naczelny, powiększyło się grono autorów. Trwają starania o wydawanie pisma w formie cyfrowej. Poczta zrealizowała postulat druku wydawnictw (nowodruków) o zmniejszonym nakładzie, przewidzianych tylko dla członków PZF. Jeden z nich (Boże Narodzenie z 2014 r.) decyzją Prezydium, wszyscy członkowie PZF otrzymali nieodpłatnie (za darmo). Środki pozyskane dzięki nim wydatnie polepszyły finanse Związku, w dużym też stopniu dzięki nim zmniejszył się odpływ członków ze Związku. Związek był w stanie wspomóc finansowo Okręgi w kosztach prac remontowych, dofinansować XI i XII Studium Filatelistyczne w Ciechocinku, Polską Akademię Filatelistyki, Wielkopolskie Sympozja w Porażynie, a także organizację XXI Ogólnopolskiej Wystawy Filatelistycznej w Warszawie. Stało się też możliwym przekazanie - w formie wkładki do katalogu - bloku o małym nakładzie każdemu wystawcy. Prowadzenie księgowości powierzono biuru rachunkowemu. Utworzono fundusz wystawienniczy, z którego dofinansowano kilkadziesiąt pokazów znaczków, kilkanaście wystaw II i III stopnia. Dofinansowano całkowicie cztery Finały Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego w Toruniu, Gnieźnie, Nałęczowie i Krzeszowie. Zakupiono niektórym Okręgom sprzęt komputerowy z oprogramowaniem. Utworzono fundusz wydawniczy, z którego dofinansowano wydanie książki Juliana Auleytnera oraz całkowicie sfinansowano druk i skład książki Antoniego Kurczyńskiego.
Bardzo dobrze układa się współpraca z Pocztą Polską SA. Dzięki doskonałej pracy koordynatora ds. kontaktów międzynarodowych prof. Ludwika K. Malendowicza sprawy kontaktów z FIP i FEPA były realizowane na bieżąco. Odnowiliśmy umowę o współpracy z Czeskim Związkiem Filatelistów. Również nasi wystawcy zdobyli na wystawach europejskich i światowych kilkanaście złotych medali a także tytuł Mistrza i Wicemistrza Europy w filatelistyce tematycznej.
W obecnej kadencji również czekają nas zadania niełatwe. Najtrudniejszym będzie stworzenie nowej struktury Związku, dostosowanej do obecnej rzeczywistości i przyjęcie Statutu, który uwzględni tę strukturę.

Załącznik nr 5 - sprawozdanie ZG PZF,

Przewodniczący Zjazdu, na podstawie informacji Komisji Mandatowej ogłosił, że przybyli delegaci z Okręgu Wrocławskiego (Antoni Krechowiec, Jerzy Śląski i Artur Marsy). Na sali jest więc obecnych 40 delegatów, spośród 42 wybranych.
W imieniu Sądu Koleżeńskiego Związku jego Przewodniczący Waldemar Więcław przedstawił główne tezy sprawozdania Sądu. Przypomniał, że obecny statut zmienił strukturę Sądu Koleżeńskiego, likwidując jednostki okręgowe i wprowadzając dwie instancje na szczeblu centralnym (w składzie trzech i pięciu sędziów). Skład ustępującego Sądu został wybrany w części na poprzednim XX Walnym Zjeździe Delegatów PZF w Polkowicach, w części na Nadzwyczajnym Zjeździe Delegatów PZF w Katowicach. Poinformował delegatów, że Sąd rozpoznał w dwu instancjach dwie sprawy, trzecia została zawieszona przed rozpoznaniem w I instancji. W pierwszej Sąd I instancji uwzględnił żądanie. Wskutek odwołania sprawę rozpoznał Sąd II instancji, który uchylił zaskarżone postanowienie i odmówił rozpoznania wniosku. W drugiej sprawie Sąd I instancji oddalił wniosek, a Sąd II instancji podzielił to zdanie.

Załącznik nr 6 - sprawozdanie SKZ PZF,

Przewodniczący Zjazdu, na podstawie informacji Komisji Mandatowej ogłosił, że przybył delegat z Okręgu Rzeszowskiego Jarosław Kostecki. Na sali jest więc obecnych 41 delegatów, spośród 42 wybranych.
W imieniu Głównej Komisji Rewizyjnej jej przewodniczący Jan Duer przedstawił założenia sprawozdania Komisji z działalności w ostatniej kadencji.

Załącznik nr 7 - sprawozdanie GKR PZF,

Kończąc przedstawił wniosek o udzielenie absolutorium ustępującym Zarządowi Głównemu, Głównemu Sądowi Koleżeńskiemu i Głównej Komisji Rewizyjnej.

Ad. 9. Dyskusja nad sprawozdaniami ustępujących władz (część 1);
Przewodniczący Zjazdu otworzył dyskusję plenarną nad sprawozdaniami. Wobec braku chętnych, zarządził przerwę, by umożliwić zgłoszenie chętnych do zabrania głosu. Po przerwie okazało się, że pisemne zgłoszenia do dyskusji wpłynęły od trzech osób, ale tylko jedno z nich dotyczyło sprawozdań. Udzielono głosu Arturowi Marsy (O/Wrocławski), który poprosił o przedstawienie aktualnego stanu osobowego Okręgów.
W imieniu ustępującego Zarządu odpowiedzi udzielił Józef Kuczborski. Na ekranie przedstawił szczegółowe dane prezentujące zmiany stanów osobowych poszczególnych Okręgów - wg sytuacji z dnia 01.07.2016. Ta forma odpowiedzi zadowoliła pytającego.
Wobec braku innych osób, chcących wypowiedzieć się, Przewodniczący zakończył dyskusję i zaproponował, by delegaci w głosowaniu tajnym przedstawili swe oceny w przedmiocie udzielenia absolutorium ustępującym władzom.

Ad. 11. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującym władzom naczelnym Związku;
Przewodniczący zarządził głosowanie nad absolutorium dla członków ustępujących władz. Wobec brzmienia art. 24 Statutu PZF stwierdził, że konieczne jest ustalenie w głosowaniu, czy stosować art. 24 ust.4 Statutu, który przewiduje oddzielne głosowanie na poszczególnych członków w ustępującej władzy.
Przewodniczący Jerzy Białas zaproponował, by głosować end bloc na członków wszystkich ustępujących władz.
Delegat Okręgu Koszalińskiego Ryszard Munzer zaproponował głosowanie oddzielne na poszczególnych kandydatów. Jerzy Białas zaproponował, by wariant głosowania nad absolutorium delegaci wybrali w głosowaniu jawnym. Wiceprzewodniczący Zjazdu Józef Kuczborski zgłosił konieczność, by wnioskujący o oddzielne głosowanie nad absolutorium określił, czy ma to dotyczyć tylko ZG, czy też ZG, GKR i SKZ. Ryszard Munzer sprecyzował, że jego wniosek dotyczy tylko ZG (prezydium i pozostałych członków ZG).
Przewodniczący Zjazdu zarządził głosowanie jawne.
W tym głosowaniu:
- za wnioskiem głosowało - 26 delegatów, - za odrzuceniem wniosku było - 11 delegatów, - wstrzymało się od głosu - 3 delegatów. Wniosek Ryszarda Munzera uzyskał akceptację Zjazdu.
Członkowie komisji skrutacyjnej rozdali zebranym karty do głosowania nad absolutorium dla prezesa.
Przewodniczący Zjazdu, na podstawie informacji Komisji Mandatowej ogłosił, że przybył delegat Stanisław Dacyk O/Łódzki. Na sali jest więc obecnych 42 delegatów, spośród 42 wybranych w Okręgach, czyli 100% wybranych delegatów.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej pouczył delegatów o technice głosowania. Delegaci głosują "przez skreślenie".
Głosowanie odbyło się tajne, wezwani przez przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej z listy delegaci, podchodzili do urny i w jego obecności wrzucali do niej kartę. Po zakończeniu, przewodniczący zabrał urnę w celu ustalenia wyników głosowania. Głosowali wszyscy delegaci.
W tym też czasie podjęto czynności konieczne do przeprowadzenia głosowania nad absolutorium dla innych członków ustępujących władz. Przygotowano odpowiednie karty do głosowania nad absolutorium dla członków ZG (prezydium i członkowie) oraz członków GKR i SKZ. Karty rozdano delegatom. Głosowanie odbyło się tajnie, identycznie jak głosowanie nad absolutorium dla Prezesa ZG. Głosowali wszyscy delegaci.

Ad. 10a. Dyskusja plenarna cz. 2;
W celu wypełnienia czasu koniecznego do obliczenia wyników głosowań nad absolutorium, przewodniczący Zjazdu wznowił dyskusję, dopuszczając wypowiedzi na inne tematy niż obejmujące sprawozdania z działalności.
W dyskusji głos zabrali:

Henryk Jeziorski O/Wałbrzyski
- zgłosił propozycję zorganizowania szkolenia skarbników Okręgów, by przygotować ich do przeprowadzenia rozliczenia rocznego Okręgu.

Odpowiedzi udzielił Henryk Monkos: - Zarząd Główny rozważał na początku szkolenie księgowych, ale ta idea ostatecznie nie znalazła uznania prezesów Okręgów i nie została zrealizowana,
- szkolenie samych skarbników jest możliwe, choć nie stwarza to im nowych możliwości i umiejętności, w szczególności rozliczeń rocznych,
- w razie, gdy Okręg nie poradzi sobie z rozliczeniem rocznym, można zorganizować pomoc z okręgu sąsiedniego,

Jerzy Duda O/Małopolski, Przewodniczący Kapituły Medalu "Za zasługi dla rozwoju publikacji filatelistycznych":
- przedstawił sprawozdanie z prac Kapituły w okresie ostatniej kadencji,
- przywołał Regulamin Medalu - uchwała nr 57/XVII z 24.8.2002,
- przedstawił liczbę osób wyróżnionych w poszczególnych latach,
- stwierdził, że dotąd przyznano 440 medali, wyczerpując cały posiadany zapas, z tej przyczyny na wniosek kapituły dobito dalsze medale, sfinansowane przez ZG PZF,
- wyniki dyskusji członków Kapituły (przyznawanie medalu za opracowania coraz mniejszej jakości, zbyt krótki cykl przyznawania medalu).

Załącznik nr 8 - sprawozdanie Kapituły Medalu "Za zasługi dla rozwoju publikacji filatelistycznych".

Włodzimierz Seliga O/Świętokrzyski, nawiązał do tezy wystąpienia Henryka Jeziorskiego,
- w przypadku trudności z wykonaniem bilansu rocznego Okręgu można zlecić badanie bilansu księgowemu zewnętrznemu,
- zasugerował rozważenie możliwości refundacji kosztów przez ZG,

Henryk Monkos O/Śląsko-Dąbrowski poinformował, że:
- nowodruki i cięte arkusiki dziś zostaną przywiezione do Iławy,
- nie ma jednak technicznej możliwości przekazania ich do Okręgów na ręce przedstawicieli obecnych w Iławie, ponieważ należy je przeliczyć i sprawdzić stan,
- przeliczenie i sprawdzenie stanu nastąpi niezwłocznie po powrocie do Warszawy,
- Związek zakupił taka liczbę ciętych arkusików zjazdowych, że przy odpowiedniej dystrybucji w Okręgach powinno starczyć dla każdego członka Związku. W niewielkiej liczbie były sprzedawane wczoraj na stoisku pocztowym zorganizowanym przez Pocztę Polską S.A. w Kinie "PASJA" po uroczystej sesji Rady Miasta Iława, na której został uroczyście wprowadzony do obiegu znaczek z okazji XXI Walnego Zjazdu Delegatów PZF.

Roman Przybyła Wiceprzewodniczący Zjazdu:
- podał, że jest Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Krajowej Wystawy Literatury Filatelistycznej,
- poinformował zebranych, że eksponaty wystawowe są w jego gestii i na czas Zjazdu delegaci mogą wypożyczyć wybraną pozycję, by się z nimi zapoznać,
Henryk Jeziorski O/Wałbrzyski:
- uzupełnił swój wniosek o szkolenia dla Skarbników.

Powróciła Komisja Skrutacyjna po przeliczeniu głosów oddanych przez delegatów za lub przeciw udzieleniu absolutorium członkom ustępujących władz.

Ad. 11. (cd) ogłoszenie wyników głosowania nad absolutorium dla ustępujących władz Związku;
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Janusz Manterys przedstawił wyniki głosowania nad absolutorium dla ustępujących naczelnych władz Związku. Stwierdził, że uprawnionych do głosowania (i obecnych na Sali) było 42 delegatów. Oddano 42 głosy, wszystkie ważne, liczba głosów koniecznych do uzyskania absolutorium wyniosła 22.

Absolutorium uzyskali:
Henryk Monkos Prezes ZG PZF - liczbą 42 głosów,
Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej - liczbą 36 głosów,
Członkowie Sądu Koleżeńskiego Związku - liczbą 42 głosów,

Członkowie Zarządu Głównego, których absolutorium głosowano oddzielnie. W tym głosowaniu absolutorium uzyskali (alfabetycznie):
Jerzy Białas (wiceprezes ZG) - liczbą 42 głosów,
Przemysław Drzewiecki (członek ZG) - liczbą 42 głosów,
Janusz Dunst (skarbnik ZG) - liczbą 40 głosów,
Józef Kopeć (członek ZG) - liczbą 36 głosów,
Józef Kuczborski (sekretarz ZG) - liczbą 41 głosów,
Wojciech Lewandowski (członek ZG) - liczbą 40 głosów,
Zdzisław Mąka (członek ZG) - liczbą 36 głosów,
Andrzej Skorek (członek ZG) - liczbą 38 głosów,
Marcin Wysocki (członek ZG) - liczbą 37 głosów,

Absolutorium nie uzyskał:
Marek Zbierski (wiceprezes ZG) - liczbą 19 głosów,

Załącznik nr 9 - protokół nr 1 Komisji Skrutacyjnej (wraz z Załącznikami nr 1 - wyniki głosowania oddzielnego i nr 2 - zestawienie oddanych głosów),

Na tym zakończyła się sesja popołudniowa Zjazdu. Uczestnicy udali się na kolację. Po przerwie wznowiono obrady.

Ad. 12. Wybór Prezesa ZG na kadencję 2016-2020;
Przewodniczący Zjazdu zarządził wybory Prezesa ZG. Przewodniczący Komisji Wyborczej Andrzej Skorek poinformował zebranych, że dotąd do komisji wpłynęła jedna kandydatura - Henryka Monkosa O/Śląsko-Dąbrowski. Wezwanie Przewodniczącego Zjazdu o zgłaszanie dalszych kandydatur nie przyniosło pozytywnych rezultatów. Listę zamknięto.

Załącznik nr 10 - protokół nr 1 Komisji Wyborczej,

Przystąpiono do przygotowania kart wyborczych.

Ad. 10b. Dyskusja plenarna (część 3);
W czasie przygotowywania kart do głosowania delegaci kontynuowali dyskusję.

Henryk Monkos O/Śląsko-Dąbrowski
- podziękował za dobrą ocenę podejmowanych przez niego działań podczas sprawowania funkcji prezesa ZG wyrażoną w jednogłośnym udzieleniu mu absolutorium,
- stwierdził, że piastowanie godności Prezesa ZG jest dla niego zaszczytem,
- nowe władze w nadchodzącej kadencji czeka niełatwe zadanie - będą kontynuowane prace min. nad opracowaniem nowej struktury Związku, nowego Statutu, "Poradnika dla opiekunów Kół Młodzieżowych".

Stanisław Mitkowski O/Małopolski
- dlaczego zaniechano starań o uzyskanie przez Okręgi osobowości prawnej.
Henryk Monkos O/Śląsko-Dąbrowski
- wyjaśnił, że kwestia osobowości prawnej Okręgów nie jest jeszcze rozstrzygnięta,
- nie wszystkie Okręgi są w stanie ją uzyskać,
- są Okręgi, które uzyskały osobowość, potem sytuacja ich się zmieniła, ale nie można z raz przyjętej osobowości prawnej zrezygnować, można ją tylko zawiesić, max. na 5 lat.
- trudności związane z wydaniem "Encyklopedii" są rozliczne, wielu autorów poprzedniej "Encyklopedii" już nie żyje i nie ma ich kim zastąpić, nakład musiałby być bardzo duży, by cena umożliwiła nabycie każdemu członkowi PZF.

Ad. 13. Wybór Prezesa Zarządu Głównego PZF;
Przewodniczący Zjazdu stwierdził, że nie ma zgłoszeń innych delegatów chętnych do zabrania głosu. Stwierdził, że karty do wyborów Prezesa na nową kadencję są już gotowe, wszyscy też znamy wizję Kandydata kierowania Związkiem na kolejne lata.
Przewodniczący Jerzy Białas przypomniał delegatom, że technika głosowania pozostaje bez zmian, delegat głosuje przez skreślenie. Karty do głosowania rozdano delegatom.
Przeprowadzono głosowanie tajne, Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Janusz Manterys odczytywał nazwiska delegatów, osoby wyczytywane kolejno podchodziły do stojącej obok niego urny i wrzucały do niej swoje głosy. Głosowali wszyscy delegaci. Po zakończeniu Komisja opuściła salę w celu przeliczenia głosów.

Ad. 10c. Dyskusja plenarna cz. 4;
Przewodniczący Jerzy Białas zaproponował, by przystąpić do procesu uchwalania regulaminów działania władz PZF, przewidzianego na jutro. Umożliwia to rezerwa czasu.
Potrzebę zabrania głosu zgłosił delegat Jacek Kosmala O/Warszawski, a także Honorowi Prezesi ZG Henryk Białek i Ludwik K. Malendowicz.

Jacek Kosmala - poinformował delegatów o wynikach KWF "Varsaviana" i wyraził gotowość wręczenia wyróżnień obecnym na Sali wystawcom. Wyróżnienia otrzymali Henryk Monkos, Przemysław Drzewiecki, Marek Zbierski, Adam Kęstowicz i Stanisław Walisch.

Roman Przybyła - poinformował delegatów, że jutro na Gali Prymusów odbędzie się Palmares Krajowej Wystawy Literatury Filatelistycznej,

Ad. 14. Ogłoszenie wyniku wyborów Prezesa Zarządu Głównego Związku;
Powróciła Komisja Skrutacyjna, informując, że znany jest wynik wyborów. Przewodniczący Zjazdu udzielił głosu jej Przewodniczącemu Januszowi Manterysowi. Janusz Manterys przedstawił protokół nr 2 Komisji Skrutacyjnej.

Odczytał, że:
- uprawnionych do głosowania było 42 delegatów,
- głosowało 42 delegatów,
- ważnych głosów oddano 42,
- minimalna liczba głosów dla skuteczności - 22 głosy,
- wynik głosowania:

HENRYK MONKOS otrzymał 42 głosy i został wybrany Prezesem Zarządu Głównego PZF na kadencję 2016 - 2020.

Załącznik nr 11 - protokół nr 2 Komisji Skrutacyjnej,

W imieniu wszystkich delegatów i gości Zjazdu Przewodniczący Zjazdu pogratulował nowo wybranemu Prezesowi ZG PZF wyboru i doskonałego wyniku głosowania, który odpowiada powszechnemu do niego zaufaniu.
Prezes Zarządu Głównego Polskiego Związku Filatelistów Henryk Monkos podziękował za wybór i zaufanie.

Ad. 10d. Dyskusja plenarna cz. 5;
Henryk Białek - Prezes Honorowy PZF - złożył gratulacje Prezesowi ZG PZF Henrykowi Monkosowi,
- stwierdził, że w PZF nastąpiła zmiana pokoleń,
- filatelistyka weszła w etap filatelistyki "archiwalnej" i "muzealnej",
- w ostatnich latach odeszło na zawsze wielu Kolegów, którzy inaczej rozumieli filatelistykę,
- musimy zadać sobie pytanie, czego od nas oczekuje społeczeństwo,
- odpowiedź - jaką filatelistykę chcieliby mieć ludzie - należy ustalić drogą badań uczelni czy placówek naukowych,
- stwierdził, że nastąpiła pewna deprecjacja najwyższego wyróżnienia Związku - Członka Honorowego - osób wyróżnionych jest za dużo, na poprzednim Zjeździe godność tę otrzymało aż 36 osób,
- członkowie honorowi powinni być zapraszani na posiedzenia Zarządów Okręgów, a prezesi honorowi na posiedzenia Zarządu Głównego, z głosem doradczym, zapowiadano takie zapisy w regulaminach funkcjonowania władz, ale w projektach ich nie ma,
- niedługo będziemy obchodzić 100-lecie odzyskania niepodległości, na Zjeździe nie zgłoszono żadnej propozycji czy wniosku z tą rocznicą związanych,
- wiem, że wśród członków PZF żyją osoby liczące więcej niż 90 lat. Proponuję by Zjazd wysłał im pozdrowienia.
Są to:
Zbigniew Cieślikowski (ur.17.10.24) O/Warszawski,
Marian Chabowski (ur.15.8.23) O/Warszawski,
Edmund Jankowski (ur.17.11.26) O/Wielkopolski,
Bogusław Kopczyński (ur.23.4.25) O/Pomorski,
Zygmunt Linke (ur.11.9.26) O/Koszaliński,
Zbigniew Mikulski (ur.30.4.25) Szwajcaria,
Zygmunt Rosiejka (ur.8.4.25) O/Wielkopolski,
Karol Strug (ur. 29.8.26) O/Świętokrzyski,
Jan Szczepański (ur.8.7.26),

Ludwik K. Malendowicz - Prezes Honorowy PZF
- pogratulował wyboru Prezesowi Henrykowi Monkosowi,
- stwierdził, że dobrym posunięciem była sprzedaż lokalu, który generował wielkie koszty, a nie przynosił korzyści, z uzyskanej kwoty kupiono dwa inne, lepsze, nie tworzące tak wielkich obciążeń, wyjście z sytuacji, która przez wiele lat było obciążeniem dla całego Związku, to wielkie osiągnięcie Prezesa Henryka Monkosa,
- zaproponował, by podjąć nowe opracowanie "Encyklopedii", po wprowadzeniu koniecznych zmian, by opublikować go w Internecie, wzorem np. Niemiec czy USA,
- wystawiennictwo dobrze się rozwija, ale warto byłoby przywrócić stan sprzed kilku lat, kiedy to Okręgi same decydowały o wszystkich sprawach organizacji wystaw III stopnia, nadmierne sformalizowanie i decyzyjność na szczeblu Zarządu Głównego spowodowało spadek liczby wystaw,
- setną rocznicę odzyskania niepodległości uczcimy XXII Ogólnopolską Wystawą Filatelisty-czną w Poznaniu,
- Prezesa Henryka Monkosa jako specjalistę od mission impossible czeka organizacja wystawy światowej lub kontynentalnej.

Ad. 15.
Przewodniczący Jerzy Białas stwierdził, że utrzymuje się rezerwa czasowa. W tym punkcie miał głos zabrać nowo wybrany Prezes ZG Henryk Monkos, ale przedstawiał już kilkukrotnie swe zamierzenia na bieżącą kadencję i teraz nie zgłaszał potrzeby kolejnej wypowiedzi. Przewodniczący zaproponował ponownie, by przystąpić do procesu uchwalania regulaminów działania władz PZF, przewidzianego na jutro. Nie było wypowiedzi ze sprzeciwem do wniosku.
Przewodniczący Zjazdu Jerzy Białas przypomniał, że w materiałach zjazdowych, w "Biuletynie Informacyjnym PZF" zamieszczono projekty "Regulaminu Zarządu Głównego", "Regulaminu Sądu Koleżeńskiego Związku" i "Regulaminu Głównej Komisji Rewizyjnej". Podał też, że opublikowany tam tekst projektu "Regulaminu Sądu Koleżeńskiego Związku" wymagał zmian i dlatego delegaci otrzymali nowy tekst, załączony do materiałów.
Otworzył dyskusję nad projektem "Regulaminu Zarządu Głównego". Nie zgłosił się nikt chętny do wypowiedzi. Wobec nie podjęcia dyskusji przez delegatów, zaproponował dyskusję nad "Regulaminem Głównej Komisji Rewizyjnej". Do dyskusji zgłosił się jeden delegat. Wywiązała się dyskusja:

Wojciech Kuropieska - O/Warszawski
- zgłosił wątpliwość w przedmiocie słuszności zapisu §3 pkt.4 lit. c:
"4. Nadzorowanie i koordynowanie działalności Okręgowych Komisji Rewizyjnych, poprzez:
c. dopilnowanie terminowego przekazywania dokumentacji finansowo - księgowej Okręgów do Zarządu Głównego"
- uważam, że jest to zapis błędny, bo te czynności nie należą do zadań GKR,

Jerzy Białas - O/Pomorski
- jest to zapis słuszny, bo regulamin dotyczy Komisji Rewizyjnych obu szczebli, GKR ma wpływać na wykonanie swych obowiązków przez OKR.

Jan Duer - O/Śląsko-Dąbrowski
- proponuję usunąć ten zapis,

Henryk Monkos - prezes ZG PZF
- przepis jest słuszny, do ZG docierały informacje, że dokumenty dotyczące badania Bilansów Okręgów przez Komisje Okręgowe wpływają zbyt późno, dlatego celowym jest pozostawienie zapisu bez zmian,

Bogusław Kopczyński - O/Pomorski
- proponuję przeredagować zapis, by stworzyć obowiązek współdziałania komisji obu szczebli w tej kwestii.

Przewodniczący Zjazdu Jerzy Białas stwierdził, że wniosek o usunięcie §3 ust.4 lit. c "Regulaminu Głównej Komisji Rewizyjnego" należy przegłosować. Zarządził głosowanie jawne.
Za usunięciem przepisu głosowało 5 delegatów, przeciwko 31 wstrzymało się od głosu 3 delegatów. Projekt Regulaminu Głównej Komisji Rewizyjnej został przyjęty bez poprawek. Następnie delegaci głosowali kolejno nad każdym z regulaminów.
W głosowaniu nad "Regulaminem Zarządu Głównego PZF" 39 delegatów było za przyjęciem, jeden delegat był przeciw, nie było osób wstrzymujących się od głosu.
W głosowaniu nad "Regulaminem Głównej Komisji Rewizyjnej PZF" 39 delegatów było za przyjęciem, nikt nie był przeciw, dwóch delegatów wstrzymało się od głosu.
W głosowaniu nad "Regulaminem Sądu Koleżeńskiego Związku" 42 delegatów było za jego przyjęciem, nikt nie był przeciw, nie było osób wstrzymujących się od głosu.

Ad. 16. Zakończenie obrad I dnia Zjazdu;
Przewodniczący Zjazdu zamknął obrady pierwszego dnia.

Dzień drugi - 10 września 2016 piątek od godz.900

Ad. 17-18. Część uroczysta Zjazdu - otwarcie;
Tę część Zjazdu otworzył nowo wybrany Prezes ZG PZF Henryk Monkos. Powitał przybyłych gości oficjalnych Zjazdu, w osobach:
Kazimierza Smolińskiego - Wiceministra Infrastruktury i Budownictwa,
Wiesława Włodka - Wiceprezesa Zarządu Poczty Polskiej SA,
Wojciecha Szymańskiego - Przewodniczącego Rady Miasta Iława,
Lecha Grzywacza - Prezesa firmy "Postdata".

Prezes powitał także pozostałych gości i delegatów Zjazdu. Zrekapitulował też dokonania Zjazdu - części roboczej z pierwszego dnia.

Ad. 19. Wystąpienia gości oficjalnych;
Przewodniczący Zjazdu udzielił kolejno głosu gościom oficjalnym. Panowie Kazimierz Smoliński, Wiesław Włodek, Wojciech Szymański i Lech Grzywacz dziękowali za zaproszenie, wyrażali podziw dla naszego zbieractwa, przyznając, że wiele lat temu też aktywnie znaczki zbierali. Goście spoza Iławy podziwiali piękno miasta i okolic, Goście z Iławy zapraszali do niej i podkreślali świetną współpracę z szefem Okręgu Warmińsko-Mazurskiego PZF Romanem Przybyłą.

Ad. 20. Nadanie godności Członków Honorowych Polskiego Związku Filatelistów;
Przewodniczący Zjazdu stwierdził, że Komisja Mandatowa sprawdziła obecność delegatów. Do Prezydium Zjazdu wpłynął Protokół Komisji Mandatowej nr 2 wraz z listą obecności, w którym Komisja stwierdziła, że na Sali jest 42 delegatów, czyli 100% stanu. Zatem Zjazd nadal jest prawomocny i władny do podejmowania uchwał.
Załącznik nr 12 - protokół nr 2 Komisji Mandatowej,
Załącznik nr 13 - lista obecności drugiego dnia Zjazdu, 10.09.2016 r.


Następnie udzielił głosu Markowi Zbierskiemu, przewodniczącemu Komisji Uchwał i Wniosków, w celu przedstawienia kandydatów do tej godności.
Marek Zbierski - poinformował zebranych delegatów o tym, że ustępujący Zarząd Główny rekomendował dwanaście osób do nadania godności Honorowego Członka PZF. Z sali kandydatur nie zgłoszono. Następnie przedstawił po kolei te osoby, prezentując listę także w formie multimedialnej.

Zarząd Główny rekomendował do otrzymania godności Członka Honorowego PZF następujące osoby w porządku alfabetycznym:
Rajmund Dąbek - O/Śląsko-Dąbrowski,
Jan Duer - O/Śląsko-Dąbrowski,
Zbigniew Gałusiński - O/Wałbrzyski,
Zygmunt Janik - O/Warszawski,
Andrzej Jarzynkowski - O/Warszawski,
Jacek Kosmala - O/Warszawski,
Wojciech Lewandowski - O/Toruński,
Henryk Monkos - O/Śląsko-Dąbrowski,
Jerzy Musiał - O/Koszaliński,
Roman Przybyła - O/Warmińsko-Mazurski,
Stanisław Andrzej Walisch - O/Łódzki,
Marian Wawrzynkowski - O/Koszaliński.

Załącznik nr 14 - lista kandydatów do wyróżnienia godnością Członka Honorowego Związku,

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne. Delegaci jednomyślnie zaakceptowali Kandydatów, a Zjazd nadał im godność Członka Honorowego Polskiego Związku Filatelistów.

Przewodniczący zamknął sesję przedpołudniową, zarządzając przerwę w celu odbycia Gali Prymusów.

Ad. 21. Wznowienie obrad w sesji popołudniowej;
Przewodniczący wznowił obrady, zarządzając wybory do władz Związku. Udzielił głosu przewodniczącemu Komisji Wyborczej, by ten przedstawił osoby kandydujące do władz PZF z rekomendacji wczoraj wybranego Prezesa Zarządu Głównego PZF Henryka Monkosa.

Ad. 22. Propozycje Komisji Wyborczej;
Przewodniczący Komisji Wyborczej Andrzej Skorek przedstawił kandydatów do władz z rekomendacji Prezesa Henryka Monkosa. Podał, że do Zarządu Głównego kandydują:
Jerzy Białas - O/Pomorski,
Joanna Boniśniak - O/Śląsko-Dąbrowski,
Przemysław Drzewiecki - O/Bydgoski,
Janusz Dunst - O/Pomorski,
Andrzej Jagielski - O/Warszawski
Józef Kopeć - O/Wielkopolski,
Jacek Kosmala - O/Warszawski,
Józef Kuczborski - O/Śląsko-Dąbrowski,
Wojciech Lewandowski - O/Toruński,
Artur Marsy - O/Wrocławski,
Mirosław Miętus - O/Pomorski,
Andrzej Skorek - O/Koszaliński.

Do Głównej Komisji Rewizyjnej kandydują:
Janusz Jęsiak - O/Wielkopolski,
Jacek Jagiełłowicz - O/Gorzowski,
Ryszard Munzer - O/Koszaliński,
Zbigniew Snopkowski - O/Wrocławski,
Ryszard Zienkiewicz - O/Pomorski.

Do Głównego Sądu Koleżeńskiego kandydują:
Stanisław Dacyk - O/Łódzki,
Zygmunt Kałuża - O/Rzeszowski,
Adam Kęstowicz - O/Wrocławski,
Waldemar Kawiński - O/Bydgoski,
Maciej Kandulski - O/Wielkopolski,
Marek Sitarz - O/Śląsko-Dąbrowski,
Marian Wawrzynkowski - O/Koszaliński,
Zdzisław Wiatrowski - O/Zielonogórski,
Waldemar Więcław - O/Pomorski.

Ad. 23. Zgłaszanie kandydatów z Sali;
Na pytanie Przewodniczącego Zjazdu o inne kandydatury, z sali zgłoszono:
Do Głównej Komisji Rewizyjnej:
Jana Duera - O/Śląsko-Dąbrowski

Do Głównego Sądu Koleżeńskiego:
Macieja Bukczyńskiego - O/Kaliski,
Kazimierza Rosiewicza - O/Wrocławski.
Przewodniczący Zjazdu zamknął listę kandydatów do Władz Związku.

Załącznik nr 15 - lista kandydatów do władz Związku,

Przewodniczący Zjazdu Jerzy Białas kolejno zapytał kandydatów o zgodę na kandydowanie. Wszyscy zgodzili się na kandydowanie. Delegaci, którzy z sali zgłosili kandydatów do GKR (Zbigniewa Snopkiewicza i Ryszarda Zienkiewicza) i SKZ (Kazimierza Rosiewicza i Waldemara Kawińskiego) przekazali Prezydium Zjazdu ich pisemne oświadczenia o zgodzie na kandydowanie.

Załącznik nr 16,17,18 i 19 - oświadczenia kandydatów Z. Snopkiewicza, K. Rosiewicza, W. Kawińskiego i R. Zienkiewicza na kandydowanie

Komisja Skrutacyjna podjęła czynności konieczne do przygotowania kart do głosowania.

Ad. 24. Dyskusja;
Przewodniczący udzielił głosu Prezesowi ZG PZF Henrykowi Monkosowi.
Henryk Monkos - prezes ZG PZF
- stwierdził, że zgłosił kandydatury, po przemyśleniu zadań przewidzianych dla każdej osoby kandydującej, zgodnie z programem Związku na najbliższą kadencję,
- poinformował o artykule p. Romanowicza z Gorzowa na temat składek w PZF,
- stwierdził, że pozyskiwanie środków na działalność Związku jest zadaniem każdego członka,
- środki uzyskane ze sprzedaży nowodruków między innymi zostaną przeznaczone na zakup komputerów dla Okręgów.

Ad. 25. Wybór członków kolegialnych organów władz Związku;
Przewodniczący Zjazdu zarządził przeprowadzenie wyborów do władz naczelnych Związku. Rozdano karty do głosowania.
Przewodniczący przypomniał delegatom o tym, że głosowanie polega na skreślaniu. Dotyczy to szczególnie wyborów do GKR i SKZ. Dla ważności głosu konieczne jest skreślenie, co najmniej jednej osoby (GKR) i dwóch (SKZ).
Przystąpiono do głosowania tajnego. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Janusz Manterys kolejno wyczytywał delegatów z listy, a każdy z nich wrzucał kartę do głosowania do stojącej obok niego urny.
Po zakończeniu głosowania komisja udała się do innego pomieszczenia, by przeliczyć głosy. Przewodniczący Zjazdu zarządził przerwę.

Ad. 26. Dyskusja plenarna;
Jerzy Białas udzielił głosu Markowi Zbierskiemu przewodniczącemu Komisji Uchwał i Wniosków
Marek Zbierski - Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków
- Komisja zbiera wnioski i postulaty delegatów,
- dotąd wpłynęło około 10 wniosków z Okręgów przed Zjazdem,
- konieczne jest przedstawienie dalszych wniosków i propozycji do uchwały Zjazdu.

Przewodniczący Zjazdu przypomniał kandydatom do Sądu Koleżeńskiego Związku, że każdy wybrany winien złożyć deklarację potwierdzającą, że nie był karany.
Na salę wróciła Komisja Skrutacyjna.

Ad. 27. Ogłoszenie wyników wyborów do kolegialnych władz Związku;
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej, po udzieleniu mu głosu przez przewodniczącego Zjazdu ogłosił wyniki wyborów. Podał, że kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów:
Jerzy Białas O/Pomorski - 40 głosów,
Joanna Boniśniak O/Śląsko-Dąbrowski - 41 głosów,
Przemysław Drzewiecki O/Bydgoski - 42 głosy,
Janusz Dunst O/Pomorski - 42 głosy,
Andrzej Jagielski O/Warszawski - 40 głosów,
Józef Kopeć O/Wielkopolski - 40 głosów,
Jacek Kosmala O/Warszawski - 40 głosów,
Józef Kuczborski O/Śląsko-Dąbrowski - 42 głosy,
Wojciech Lewandowski O/Toruński - 37 głosów,
Artur Marsy O/Wrocławski - 39 głosów,
Mirosław Miętus O/Pomorski - 40 głosów,
Andrzej Skorek O/Koszaliński - 37 głosów.

Do Głównej Komisji Rewizyjnej kandydują:
Jan Duer O/Śląsko-Dąbrowski - 27 głosów,
Jacek Jagiełłowicz O/Gorzowski - 39 głosów,
Janusz Jęsiak O/Wielkopolski - 32 głosy,
>Ryszard Munzer O/Koszaliński - 31 głosów,
Zbigniew Snopkowski O/Wrocławski - 34 głosy,
Ryszard Zienkiewicz O/Pomorski - 39 głosów.

Do Głównego Sądu Koleżeńskiego kandydują:
Maciej Bukczyński O/Kaliski - 22 głosy,
Stanisław Dacyk O/Łódzki - 36 głosów,
Zygmunt Kałuża O/Rzeszowski - 36 głosów,
Maciej Kandulski O/Wielkopolski - 38 głosów,
Waldemar Kawiński O/Bydgoski - 29 głosów,
Adam Kęstowicz O/Wrocławski - 35 głosów,
Kazimierz Rosiewicz O/Wrocławski - 22 głosy,
Marek Sitarz O/Śląsko-Dąbrowski - 37 głosów,
Marian Wawrzynkowski O/Koszaliński - 35 głosów,
Zdzisław Wiatrowski O/Zielonogórski - 40 głosów,
Waldemar Więcław O/Pomorski - 41 głosów.

Przewodniczący Komisji stwierdził, że członkami Zarządu Głównego zostali:
Jerzy Białas,
Joanna Boniśniak,
Przemysław Drzewiecki,
Janusz Dunst,
Andrzej Jagielski,
Józef Kopeć,
Jacek Kosmala,
Józef Kuczborski,
Wojciech Lewandowski,
Artur Marsy,
Mirosław Miętus,
Andrzej Skorek.

Członkami Głównej Komisji Rewizyjnej wybrano:
Jacka Jagiełłowicza,
Janusza Jęsiaka,
Ryszarda Munzera,
Zbigniewa Snopkowskiego,
Ryszarda Zienkiewicza.

Członkami Sądu Koleżeńskiego Związku zostali wybrani:
Stanisław Dacyk,
Zygmunt Kałuża,
Maciej Kandulski,
Waldemar Kawiński,
Adam Kęstowicz,
Marek Sitarz,
Marian Wawrzynkowski,
Zdzisław Wiatrowski,
Waldemar Więcław.

Załącznik nr 20 - lista osób wybranych do władz Związku,
Załącznik nr 21 - zestawienie głosujących


Przewodniczący Zjazdu zarządził przerwę w obradach, przewidzianą na ukonstytuowanie się nowych władz Związku. Wybrane gremia opuściły Salę Dębową i udały się do innych pomieszczeń. Każdemu gremium towarzyszył przedstawiciel Prezydium Zjazdu.

Ad. 28. ukonstytuowanie się władz naczelnych PZF;
Po przerwie na salę wróciły wybrane gremia. Przewodniczący Zjazdu udzielił głosu ich przewodniczącym, którzy przedstawili podział funkcji:
Prezes Henryk Monkos podał, że Zarząd Główny ukonstytuował się następująco:
Henryk Monkos - prezes ZG PZF,
Jerzy Białas - wiceprezes ZG PZF,
Józef Kuczborski - wiceprezes ZG PZF,
Joanna Boniśniak - sekretarz ZG PZF,
Janusz Dunst - skarbnik ZG PZF,
Jacek Kosmala - członek ZG PZF,
Przemysław Drzewiecki - członek ZG PZF,
Wojciech Lewandowski - członek ZG PZF,
Andrzej Skorek - członek ZG PZF,
Andrzej Jagielski - członek ZG PZF,
Mirosław Miętus - członek ZG PZF,
Józef Kopeć - członek ZG PZF.

Załącznik nr 22 - Protokół nr 1/XXI/2016/ZG PZF z 10.09.2016 r.

Przewodniczący Zjazdu poinformował, że przewodniczył posiedzeniu nowo wybranej Głównej Komisji Rewizyjnej. Spośród wybranych pięciu osób na Zjeździe obecne są trzy osoby (pozostałe złożyły oświadczenia). Dlatego obecni za celowe uznali, by odłożyć ukonstytuowanie się do chwili posiedzenia w pełnym składzie.

Waldemar Więcław podał zebranym, że Sąd Koleżeński Związku na pierwszym posiedzeniu w dniu 10 września 2016 ukonstytuował się następująco:
Waldemar Więcław - Przewodniczący SKZ,
Adam Kęstowicz - Wiceprzewodniczący SKZ,
Marian Wawrzynkowski - Sekretarz SKZ,
Marek Sitarz - członek SKZ,
Zygmunt Kałuża - członek SKZ,
Maciej Kandulski - członek SKZ,
Stanisław Dacyk - członek SKZ,
Zdzisław Wiatrowski - członek SKZ,
Waldemar Kawiński - członek SKZ.

Załącznik nr 23 - Protokół nr 1 SKZ z 10.9.16,

Ad. 29. Zakończenie obrad drugiego dnia Zjazdu;
Przewodniczący Zjazdu stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany. Wykonaliśmy wszystkie czynności przewidziane na pierwsze dwa dni, wobec czego zamknął obrady drugiego dnia Zjazdu i zaprosił wszystkich na uroczystą kolację.

dzień trzeci - 11 września 2016 niedziela od godz.9-12,

Ad. 30. Wznowienie obrad;
Przewodniczący Zjazdu wznowił obrady. Na podstawie protokołu Komisji Mandatowej i listy obecności delegatów na obradach trzeciego dnia stwierdził, że Zjazd nadal jest prawomocny i może podejmować uchwały.

Załącznik nr 24 - protokół nr 3 Komisji Mandatowej,
Załącznik nr 25 - lista obecności trzeciego dnia, 11.09.2016 r.


Następnie Przewodniczący Zjazdu udzielił głosu Markowi Zbierskiemu przewodniczącemu Komisji Uchwał i Wniosków. Marek Zbierski stwierdził, że do Komisji wpłynęło siedem wniosków w formie pisemnej. Obejmują one następujące zagadnienia:
- wystąpienie do Firmy Fischer z inicjatywą poszerzenia katalogów o przesyłki z lotów szybowcowych,
- wystąpienie do Krajowego Rejestru Sądowego z inicjatywą ujednolicenia zapisów prezentujących jednostki organizacyjne PZF średniego szczebla "PZF Zarząd Okręgu w…",
- zbudowanie jednolitej bazy adresowej członków PZF,
- rozesłanie wśród członków odpowiedniej ankiety, w której członkowie określą swe potrzeby,
- wprowadzenie do Statutu zmian, w celu dostosowania go do obecnych warunków i "spłaszczenia" jego struktury,
- zwołanie nadzwyczajnego Zjazdu, by wprowadzić w życie nowy Statut PZF,

Ad. 31. Dyskusja plenarna ciąg dalszy;
Przewodniczący Zjazdu udzielił głosu Prezesowi ZG PZF Henrykowi Monkosowi.

Henryk Monkos Prezes ZG PZF
- PZF nie może podejmować inicjatyw, które u osób trzecich generują koszty (np. rozbudowa katalogu Fischera), wniosek w konsekwencji został wycofany,
- niemożliwe jest przygotowanie nowego statutu w przyszłym roku,
- zbudowanie bazy adresowej jest możliwe, ale rozpocząć należy na poziomie Okręgów,
- ustalenie potrzeb członków także powinno nastąpić, ale od pułapu Okręgów poczynając,
- można wypracować swoistą "kategoryzację" członków według wysokości płaconych składek,
- stwierdził z ubolewaniem, że wpłynęło mało wniosków od członków "Zjazd jest niemy".

Przewodniczący Zjazdu zarządził głosowanie jawne nad przedstawionymi wnioskami, by akceptowane przez delegatów włączyć do uchwały zjazdowej.

I. Postulat utworzenia jednolitej bazy adresowej członków PZF, w oparciu o założenia opracowane przez ZG,
za przyjęciem głosowało 38 delegatów,
jeden wstrzymał się od głosu,
przeciwko - 1 głos,
II. Zbadanie potrzeb członków PZF za pomocą ankiety indywidualnej, skierowanej do członków PZF anonimowo,
za przyjęciem głosowało 35 delegatów,
trzech wstrzymało się od głosu,
przeciwko - 2 głosy,
III. Podjęcie starań o wypracowanie koncepcji "kategoryzacji" członków, w oparciu o wysokość płaconej składki zróżnicowanie uprawnień:
za przyjęciem głosowało 8 delegatów,
czterech wstrzymało się od głosu,
przeciwko - 27 głosy,
IV. Podjęcie starań o wypracowanie zmian w strukturze PZF, przez dostateczne jej "spłaszczenie" (dostosowanie do struktur np. poczty, do obecnych realiów),

W przedmiocie tego wniosku wypowiedzieli się delegaci:
Henryk Monkos: - wniosek uważam za zbędny i niebezpieczny,
- pośrednio może prowadzić do likwidacji Oddziałów,
- zmian nie można wprowadzać "na siłę",
Andrzej Skorek:
- każdy Okręg musi sam ocenić czy będzie samodzielny finansowo,
Antoni Krechowiec:
- inicjatywy dotyczące zmian strukturalnych powinny wypływać od dołu,
za przyjęciem głosowało 21 delegatów,
nikt nie wstrzymał się od głosu,
przeciwko - 17 głosów,

V. Zwołanie nadzwyczajnego Zjazdu PZF celem nowelizacji statutu,
za przyjęciem głosowało 4 delegatów,
trzech wstrzymało się od głosu,
przeciwko - 31 głosów,

VI. Ujednolicenie zapisów w KRS dotyczących określenia Okręgów, bo w ewidencji KRS winien być ujęty Okręg, a nie Zarząd Okręgu,
za przyjęciem głosowało 21delegatów,
nikt nie wstrzymał się od głosu,
przeciwko - 17 głosów,

Załącznik nr 26 - Protokół Komisji Uchwał i Wniosków

Po przegłosowaniu poszczególnych wniosków, z których wnioski numer III i V nie uzyskały akceptacji Zjazdu, Przewodniczący Zjazdu poddał pod głosowanie projekt Uchwały XXI Walnego Zjazdu Delegatów PZF, który przyjęto: 39 głosów za, przy braku głosów przeciw i przy jednym głosie wstrzymującym.

Załącznik nr 27 - Treść Uchwały XXI WZD PZF

Ad. 32. Wolne głosy i sprawy różne;
Henryk Monkos Prezes ZG
- każdy Okręg winien zadbać o rozpowszechnienie informacji o swej siedzibie, adresie itp. (np. na poczcie), ZG przygotował ulotki propagandowe, drugą ich stronę wypełnia deklaracja przystąpienia do Związku,
Jacek Kosmala
- ważną dziedziną działalności Związku jest wystawiennictwo, w przyszłym roku przypadają ważne rocznice - utworzenia "Błękitnej Armii" gen. Józefa Hallera i Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół",
- wyraził także życzenie dla tych delegatów, którzy głosowali przeciw udzieleniu absolutorium Markowi Zbierskiemu, aby w nadchodzącej kadencji zrobili choć połowę tego, co zrobił Marek Zbierski w minionej Kadencji.
Agnieszka Magiera Redaktor Naczelna miesięcznika "FILATELISTA",
- podziękowała współpracownikom za dotychczasowe ich dokonania na łamach "Filatelisty" i za to co będzie. Wyróżnienia "Filatelisty" są nagrodą dla wszystkich którzy tam piszą,
Roman Przybyła
- zaproponował by upowszechnić praktykę widzianą w Rudzie Śląskiej - pokazy filatelistyczne przenoszone po kilku dniach w inne miejsce,
Józef Kuczborski
- przedstawił na podstawie multimedialnej prezentacji wysokość dotacji otrzymanych z ZG PZF z funduszu wystawienniczego przez poszczególne Okręgi od roku 2014 do lipca 2016 roku oraz wysokość odprowadzonych składek do ZG PZF (20%) w tym samym czasie. Zwrócił uwagę, że sześć Okręgów z tej formy dotacji na działalność statutową nie skorzystało ani razu.
Henryk Jeziorski
- wyraził rozczarowanie, że podczas Zjazdu delegaci nie otrzymali arkusików,
Henryk Monkos
- nie było fizycznej możliwości podziału arkusików, które już są w naszej gestii.

Przewodniczący Zjazdu Jerzy Białas stwierdził, że porządek obrad Zjazdu został wyczerpany. Wszystkie punkty ujęte w porządku przyjętym przez delegatów zostały zrealizowane. Przewodniczący Zjazdu podziękował wszystkim delegatom i gościom za obecność i dokonania, a w szczególności wyraził podziękowania dla biura Zjazdu w osobach Jolanty Monkos i Arkadiusza Kafki, dzięki któremu Zjazd został perfekcyjnie przygotowany i przeprowadzony. Życzył nowym władzom Związku owocnej działalności w nowej kadencji i zamknął obrady XXI Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Filatelistów. Przewodniczący Zjazdu zarządził uroczyste odprowadzenie Sztandaru Związku. Poczet sztandarowy sztandar odprowadził.

Na tym protokół zakończono.

Sekretarz ZjazduPrzewodniczący Zjazdu
/-/ Marian Wawrzynkowski/-/ Jerzy Białas


UCHWAŁA
XXI WALNEGO ZJAZDU DELEGATÓW PZF


IŁAWA, 11 WRZEŚNIA 2016 R.

XXI Walny Zjazd Delegatów Polskiego Związku Filatelistów, odbyty w dniach od 9 do 11 września 2016 roku w Iławie podjął uchwałę następującej treści:
1. Utworzenie jednolitej bazy adresowej członków PZF, w oparciu o założenia opracowane przez Zarząd Główny,
2. Zbadanie potrzeb członków PZF za pomocą anonimowej indywidualnej ankiety,
3. Podjęcie starań o wypracowanie zmian w strukturze organizacyjnej PZF, mających na celu jej spłaszczenie oraz dostosowanie do obecnych realiów organizacyjnych
4. Ujednolicenie zapisów w KRS dotyczących określenia Okręgów, zgodnie z obowiązującym prawem.

Za przyjęciem tej treści uchwały głosowało 39 delegatów przy braku głosów przeciwnych i jednym głosie wstrzymującym się.

Sekretarz ZjazduPrzewodniczący Zjazdu
/-/ Marian Wawrzynkowski/-/ Jerzy Białas