Wybierz język
  • język polski
  • język angielski
  • język hiszpański
  • język francuski
  • język niemiecki

Nawigacja

Nawigacja

Aktualnie online

· Gości online: 7

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 217
· Najnowszy użytkownik: hakafil

free counters

stat4u

Komisja Historii Ruchu Filatelistycznego

KOMISJA HISTORII RUCHU FILATELISTYCZNEGOPrzewodniczący
Adam Szuler (Okręg Wrocławski)
e-mail: adamszuler@wp.pl

Członkowie Komisji

Władysław Gębczyk (Okręg Śląsko-Dąbrowski)
e-mail: vladekg@go2.pl


Łukasz Kuś (Okręg Beskidzki)
e-mail: lkus@poczta.onet.pl


Program działania Komisji na lata 2017-2020:
1. Opracowanie publikacji podsumowującej 70-lecie Polskiego Związku Filatelistów.
2. Zachęcanie, wspieranie i pomoc przy opracowywaniu wydawnictw monograficznych dotyczących historii ruchu filatelistycznego Okręgów, Oddziałów, Kół i Klubów Zainteresowań.
3. Publikacja artykułów w prasie związkowej.
4. Aktualizowanie materiałów „Słownika Biograficznego Filatelistów Polskich”.
5. Inicjowanie wydawnictw pocztowo-filatelistycznych dokumentujących historię ruchu filatelistycznego.
6. Zgłaszanie do planu emisji znaków pocztowych ewentualnych tematów i znaczących rocznic dotyczących historii filatelistyki i Polskiego Związku Filatelistów.

I OKRES DZIAŁALNOŚCI
KOMISJI HISTORII POCZTY I FILATELISTYKI
1980-1994

W ramach doskonalenia działności fachowej w dziedzinie rozwoju badań nad historią poczty, korzystając z doświadczeń FIP (Międzynarodowe Federacja Filatelistyki) po 47 Kongresie FIP w Pradze w 1978r., przystąpiono do powołania w Polskim Związku Filatelistów (PZF) komisji problemowej historii poczty. Po dyskusjach dyskusjach w Prezydium ZG PZF, badaniami postanowiono objąć historię zorganizowanego ruchu filatelistycznego w Polsce i w tym celu powołano Komisję Historii Poczty i Filatelistyki
ZG PZF. Jednak działalność tej Komisji skupiała się głównie na inicjowaniu i koordynowaniu badań historyczno-pocztowych, międzynarodowych i ogólnopolskich numerowanych do dnia dzisiejszego.
W dziale badań historii filatelistyki, m.in. z inicjatywy Komisji, Zarząd Główny PZF podjął w 1982r. uchwałę zalecającą gromadzenie archiwaliów w ogniwach organizacyjnych Związku dokumentacji dotyczącej historii filatelistyki. Wiele dokumentów w związku z utratą lokali, a szczególnie likwidacji Kół PZF uległo zniszczeniu.
Komisja Historii Poczty i Filatelistyki w swojej działalności m.in.:
- inicjowała i propagowała opracowywanie kronik Kół, Oddziałów i Okręgów PZF,
- zgłaszała propozycje do serii kartek pocztowych – Cp w tzw. Serii „Wielcy filateliści”, które kierownictwo PZF przedstawiało do umieszczenia w planach emisji ówczesnego Ministerstwa Łączności,
- opracowywała autorskie hasła do Encyklopedii Filatelistyki wydanej na zlecenie PZF przez PWN w 1993 roku.
- popularyzowała budowę eksponatów tematycznych z zakresu historii PZF,
- spowodowała znaczący wzrost piśmiennictwa poświęconego historii filatelistyki.
Opracowywanie kroniki i księgi pamiątkowe stanowią cenny materiał informacyjny do opracowywanych monografii historycznych Kół i Okręgów PZF. Informacje o monografiach ukażą się w terminie późniejszym.
Ze wspomnianego cyklu kartek Cp „Wielcy filateliści” od 1984 roku ukazały się m.in. poświęcone postaciom takim jak: Ludwik Steinbach, Włodzimierz Pogański, Marian Miklewski, Aleksander Śnieżko, Mikołaj Maksymilian Urbański, Leszek Żmidziński, Jerzy Zadurowicz, Stanisław Mikstein, Jan Witkowski.
Po roku 1990 zaczęły ukazywać się kartki korespondencyjne „ beznominałowe”. Na wielu z nich w części ilustracyjnej przedstawiono sylwetki znanych filatelistów, co stanowi cenny dokument pocztowo-filatelistyczny.


II OKRES DZIAŁALNOŚCI
KOMISJI HISTORII FILATELISTYKI
Po 1995 r.

Zarząd Główny PZF XVI kadencji w 1995 roku powołał samodzielną Komisję Historii Filatelistyki ZG PZF w składzie: Karol Strug – przewodniczący oraz Lucjan Piekarz i Henryk Smółka – członkowie. Komisja kontynuowała prace nad propozycjami serii Cp „Wielcy filateliści”, prowadziła prace rejestrująco-badawcze nad medalami filatelistycznymi, inicjowała gromadzenie i opracowywanie materiałów do monografii ruchu filatelistycznego. Prowadziła dokumentację publikacji dotyczących historii ruchu filatelistycznego.
W kadencji XVII władz PZF Zarząd Główny powołał Komisję Historii Filatelistyki na lata 1998-2002 w składzie: Henryk Białek – przewodniczący, Romuald Jeżewski i Henryk Smółka – członkowie. Z Komisją współpracował redaktor Biuletynu Informacyjnego PZF Marian Chabowski. Komisja w swych pracach m. in. na łamach wspomnianego BI PZF oraz m-ka „Filatelista” zamieszczała recenzje publikacji na temat historii filatelistyki, promując ten dział publikacji.
Komisja inspirowała publikacje dokumentujące byt i działanie różnych ogniw PZF a następnie je rejestrowała. Taką publikacją był „Słownik biograficzny filatelistów polskich”.
Komisja publikowała w Warszawskim Biuletynie Filatelistycznym i w katalogach wystaw artykuły o medalach filatelistycznych, jako dokumentach nauk pomocniczych historii, w tym przypadku wydarzeń filatelistycznych autorstwa Henryka Smółki. Komisja publikowała wiele artykułów dotyczących 50-lecia PZF oraz odnotowała około 200 publikacji o treści historycznej dotyczących Kół PZF osób dorosłych i młodzieżowych, młodzieżowych także innych ogniw organizacyjnych Związku. O monografiach Kół PZF będzie opublikowana odrębna strona w terminie późniejszym.
Po XVIII Walnym Zjeździe delegatów PZF w Ciechocinku w listopadzie 2002 roku Zarząd Główny PZF w 2003 roku w skład Komisji Filatelistyki ZG PZF powołał: Henryk Białek – przewodniczący oraz Marian Chabowski i Henryk Smółka – członkowie.
Komisja opublikowała syntetyczne opracowania autorstwa Henryka Biała w Biuletynie Informacyjnym PZF: „Walne Zjazdy Delegatów PZF” od pierwszego w 1951 r. do osiemnastego w 2002 roku oraz „Ogólnopolskie Wystawy Filatelistyczne” od OWF w 1919 roku do XIX OWF „Katowice 2003”.
Komisja gromadzi materiały do rozszerzonego drugiego wydania słownika biograficznego filatelistów polskich, a w tym celu opublikujemy na stronie internetowej kryteria dotyczące danych biograficznych, które należy nadesłać do Komisji oraz wykaz osób odpowiadających wspomnianym kryteriom.
Komisja Historii Filatelistyki ZG PZF prosi o nadesłanie na jej adres w ZG PZF – Warszawa, Al. 3 Maja 12 kartek korespondencyjnych beznominałowych poświęconych filatelistom i ważnym wydarzeniom filatelistycznym dotyczącym historii ruchu filatelistycznego, w celu promocji osób i faktów w publikacjach przygotowywanych przez Komisję.

Henryk Białek
Komisja Historii Filatelistyki
ZG PZF