Wybierz język
  • język polski
  • język angielski
  • język hiszpański
  • język francuski
  • język niemiecki

Nawigacja

Nawigacja

Aktualnie online

· Gości online: 2

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 221
· Najnowszy użytkownik: ama

free counters

stat4u

Klub Czenstochoviana

REGULAMIN KLUBU

1. Klub "CZENSTOCHOVIANA" zwany dalej Klubem - jest dobrowolną organizacją skupiającą filatelistów zbierających znaki pocztowe wydane i stosowane oficjalnie przez Zarządy Pocztowe w kraju i za granicą z przeznaczeniem do powszechnego użytku na terytoriach podległych tym Zarządom, związane bezpośrednio i pośrednio z historią, wydarzeniami, obiektami i postaciami związanymi z Ziemią Częstochowską i jej regionem.
2. Klub "CZENSTOCHOVIANA" skupia również zbieraczy walorów filumenistycznych i fonokartystycznych związanych bezpośrednio i pośrednio z Ziemią Częstochowską i regionem, które swoimi cechami kwalifikują się do włączenia ich do tej tematyki.
Klub powołany został przez Zarząd Okręgu Polskiego Związku Filatelistów w Częstochowie i działa przy tym Zarządzie zgodnie z art. 8 pkt. 8, oraz art. 49 pkt. 8 Statutu Polskiego Związku Filatelistów.
3.
 Adres Klubu:

Polski Związek Filatelistów
Zarząd Okręgu w Częstochowie
ul. Ogrodowa 67
42-200 CZĘSTOCHOWA

4. Działalnością Klubu kieruje Rada Klubu w składzie 3 do 5 osób (Członków PZF), w tym: Przewodniczący, Sekretarz i Skarbnik, którzy tworzą Prezydium Klubu.
5. 
Cel działalności Klubu:
a. propagowanie zbieractwa walorów filatelistycznych, filumenistycznych i fonokartystycznych związanych z Ziemia Częstochowską i jej regionem, 
b. inicjowanie tematyki opracowań naukowo - badawczych, popularno - naukowych i popularyzatorskich, skierowanych do szerokiej rzeszy odbiorców, poprzez publikacje w prasie, radiu i telewizji, 
c. udzielanie pomocy członkom Klubu w uzyskiwaniu i wymianie walorów filatelistycznych, związanych tematycznie z Ziemią Częstochowską i jej regionem, 
d. udzielanie pomocy członkom Klubu w kompletowaniu i opracowywaniu zbiorów wystawienniczych, 
e. organizowanie spotkań wymiennych, prelekcji, wernisaży, pokazów i wystaw tak nie konkursowych jak i konkursowych, 
f. inicjowanie opracowań publicystycznych i ich wydawanie, 
g. opracowanie i wprowadzanie do obiegu pocztowego kasowników okolicznościowych, 
h. współpraca z innymi organizacjami zainteresowanymi propagowaniem historii, geografii walorów krajoznawczych itp., dotyczących Ziemi Częstochowskiej i regionu. 
6. Udział w pracach Klubu mogą brać członkowie Polskiego Związku Filatelistów, bez względu na przynależność organizacyjną, którzy podpiszą deklarację o przystąpieniu do Klubu i opłacą składkę roczną w wysokości 30,- zł.
Emeryci i renciści opłacają połowę składki.
7.
 Raz w roku zwoływane jest zebranie Klubu, na którym Rada Klubu składa sprawozdanie roczne i przedstawia plan pracy na następny rok. Raz na cztery lata Rada Klubu zwołuje Zebranie sprawozdawczo - wyborcze członków Klubu, na którym wybierana jest nowa Rada Klubu w składzie określonym jak w pkt. 3.
8.
 Opracowany przez Radę Klubu i zaakceptowany przez członków Klubu roczny i 4-letni plan pracy wraz z preliminarzami wydatków muszą być zatwierdzone przez Zarząd Okręgu PZF w Częstochowie.
9. Rada Klubu używa podłużnej pieczątki o treści:

Polski Związek Filatelistów
Zarząd Okręgu w Częstochowie
Klub Filatelistów "CZENSTOCHOVIANA"
ul. Ogrodowa 67
42-200 CZĘSTOCHOWA

10. Regulamin niniejszy został zatwierdzony przez Prezydium Zarządu Okręgu Polskiego Związku Filatelistów w Częstochowie Uchwałą nr 2 pkt. 6 z dnia 2002.03.26.

Aktualny skład Zarządu Klubu:
Prezes Rady Klubu
Grzegorz Zagórowicz
Sekretarz
Jacek Kubczyk
Skarbnik
Stanisław Klekowski

Deklaracja członkowska