Wybierz język
 • język polski
 • język angielski
 • język hiszpański
 • język francuski
 • język niemiecki

Nawigacja

Nawigacja

Aktualnie online

· Gości online: 4

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 221
· Najnowszy użytkownik: ama

free counters

stat4u

Klub Prowizoria

REGULAMIN KLUBU

1. Klub "PROWIZORIA" zwany dalej Klubem - jest dobrowolną organizacją skupiającą filatelistów zbierających znaki pocztowe wydane i stosowane oficjalnie przez Zarządy Pocztowe w kraju z przeznaczeniem do powszechnego użytku na terytoriach podległych tym Zarządom.

Klub "PROWIZORIA" skupia zbieraczy walorów takich jak na przykład::

 • wydania prowizoryczne ( tzw. I i II lubelskie i krakowskie z lat 1918 - 1919
 • lokalne prowizoria znaczków dopłaty 1919 - 1926
 • prowizoria formularzy pocztowych
 • polskie stemple prowizoryczne 1944 - 1947
 • prowizoria "erek" od 1944
 • prowizoria "GROSZY" 1950 - 1952
 • toruńskie prowizoria dopłat 1989 - 1995
 • oraz wszelkie inne prowizoria.

Klub powołany został przez Zarząd Okręgu Polskiego Związku Filatelistów w Częstochowie i działa przy tym Zarządzie zgodnie z art.8 pkt. 8, oraz art. 49 pkt. 8 Statutu Polskiego Związku Filatelistów.

2. Adres Klubu:

Polski Związek Filatelistów
Zarząd Okręgu w Częstochowie,
ul. Ogrodowa 67
42-200 CZĘSTOCHOWA

3. Działalnością Klubu kieruje Rada Klubu w składzie 3 do 5 osób ( Członków PZF ), w tym: Przewodniczący, Sekretarz i Skarbnik, którzy tworzą Prezydium Klubu.

4. Cel działalności Klubu:

a. propagowanie zbieractwa walorów filatelistycznych wymienionych w pkt. 1, 
b. inicjowanie tematyki opracowań naukowo-badawczych, popularno-naukowych i popularyzatorskich, skierowanych do szerokiej rzeszy odbiorców, poprzez publikacje w prasie, radiu i telewizji, 
c. udzielanie pomocy członkom Klubu w uzyskiwaniu i wymianie walorów filatelistycznych wymienionych w pkt. 1, 
d. udzielanie pomocy członkom Klubu w kompletowaniu i opracowywaniu zbiorów wystawienniczych, 
e. organizowanie spotkań wymiennych, prelekcji, wernisaży, pokazów i wystaw tak nie konkursowych jak i konkursowych, 
f. inicjowanie opracowań publicystycznych i ich wydawanie,
g. opracowanie i wprowadzanie do obiegu pocztowego kasowników okolicznościowych,
h. współpraca z innymi organizacjami zainteresowanymi propagowaniem walorów jak w pkt. 1.

5. Udział w pracach Klubu mogą brać członkowie Polskiego Związku Filatelistów, bez względu na przynależność organizacyjną w PZF, którzy podpiszą deklarację o przystąpieniu do Klubu i opłacą składkę roczną w wysokości 30,-zł. Emeryci i renciści opłacają połowę składki.

6. Raz w roku zwoływane jest zebranie Klubu, na którym Rada Klubu składa sprawozdanie roczne i przedstawia plan pracy na następny rok. Raz na cztery lata Rada Klubu zwołuje zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków Klubu, na którym wybierana jest nowa Rada Klubu w składzie określonym jak w pkt. 3.

7. Opracowany przez Radę Klubu i zaakceptowany przez członków Klubu roczny i 4-letni plan pracy wraz z preliminarzami wydatków muszą być zatwierdzone przez Zarząd Okręgu PZF w Częstochowie.

8. Rada Klubu używa podłużnej pieczątki o treści:

Polski Związek Filatelistów
Zarząd Okręgu w Częstochowie
Klub Filatelistów "PROWIZORIA"
ul. Ogrodowa 67
42 - 200 CZĘSTOCHOWA

9. Regulamin niniejszy został zatwierdzony przez Prezydium Zarządu Okręgu Polskiego Związku Filatelistów w Częstochowie Uchwałą nr 4 z dnia 2004.09.28. 

Aktualny skład Zarządu Klubu:
Prezes Rady Klubu
Eugeniusz Pradela
Sekretarz
prof. zw. dr hab. Janusz Sztumski
Skarbnik
Stanisław Klekowski

Deklaracja członkowska