Wybierz język
  • język polski
  • język angielski
  • język hiszpański
  • język francuski
  • język niemiecki

Nawigacja

Nawigacja

Aktualnie online

· Gości online: 3

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 319
· Najnowszy użytkownik: florencefj60

free counters

stat4u

Biografia: PERZYŃSKI Maciej

PERZYŃSKI Maciej

PERZYŃSKI
Maciej

MA­CIEJ PERZYŃSKI, ur. 2.11.1907 w Warszawie, zm. 30.05.1977 tamże. Adwokat. Filatelistyka była wielką pasją Jego życia. Członek Polskiego Towarzystwa Filatelistów w Warszawie do 1939 oraz po wyzwoleniu w latach 1945-1950. W latach 1948-1950 był sekretarzem reaktywowanego na Zjeź­dzie w Toruniu Związku Stowarzyszeń Filatelistycznych. Po powołaniu Polskiego Związku Fila­telistów na I Zjeździe w 1951 został członkiem Głównego Sądu Koleżeńskiego i pozostawał przez kilkanaście lat we władzach naczelnych PZF, pełniąc różne funkcje, jak: wiceprezes Zarządu Głównego PZF (1953-1954), sekretarz trzeciej kadencji, przewodniczący Głównej Komisji Rewi­zyjnej w latach 1957-1959, wiceprzewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego (1959-1961). Delegat na I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII i IX Walny Zjazd PZF. Przewodniczył obradom I, II, VI i VII Walnego Zjazdu PZF. Na XI Zjeździe Delegatów otrzy­mał godność Członka Honorowego PZF (1973). Od 1952 był ekspertem znaczków polskich. Należał do AIEP (Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów Filatelistycznych). Zainicjował i przeprowadził kilka kursów szkoleniowych dla kandydatów na ekspertów. Był też biegłym sądowym d/s filatelistyki. Ostatnie lata życia poświęcił pracom badawczym i historycznym. Od 1969 kierował pracami Komisji Historycz­no-Badawczej PZF, w latach 1971-1977 członek Komisji Historii Poczty FIP. Jako wystawca odnosił sukcesy na wy­stawach krajowych i zagranicznych, jako juror brał udział w pracach sądów konkursowych wielu międzynarodowych wy­staw. W latach 1956-1970 członek Kolegium Re­dakcyjnego „Filatelisty”, w którym zamieszczał większość swych prac problemowych, badaw­czych i historycznych. W jego arty­kułach przejawiała się og­romna rozpiętość tematów, świadcząca o szerokich zainte­resowaniach filatelistycznych. Pisał o pierwszym polskim znaczku z 1860 i o pierwszym znaczku PRL. Prowadził badania wydań z okresu I wojny światowej i prowizoriów powojennych, na temat których napisał szereg opracowań, jak: Ko­wel 1919 (1959), Jeszcze o Poczcie Miejskiej w Warszawie (1960), Wy­danie poznańskie z 1919 (1960), Nie­miecka poczta łącznikowa w 1919 (1960), Znaczki Łęczycy 1918 (1964), Jeszcze o 1.Legionie w Rosji (1965), Fałszerstwa kasowników I Korpusu (1968). Zajmował się pocztami z okresu II wojny i bezpośrednio po niej. Na ten temat ogłosił opracowania: Tajna poczta polska (1957), Poczty obo­zów dla internowanych w Szwajcarii (1958), Polska poczta polowa w Egipcie (1957), Poczta osiedli pol­skich w Italii (1959), Podziemna Pocz­ta Polska (1962), Poczta z krajem (1963), Fałszerstwo znaczka olimpijskiego z Woldenbergu (1972), Getto w Częstochowie (1969), K.Z. Mauthausen (1965), Fałszerstwa A.K (1965) oraz wydawnictwo zwarte: Polska poczta międzyobozowa w Niemczech (1957). Ogłosił drukiem kilka prac z dziedziny badania fałszerstw znaczków, jak: Fałszerstwa znaczków polskich. Problemy teoretyczne. Wskazówki praktyczne. Informacje i ciekawostki  (1971). W 1975 opracował Historyczny rys urządzeń pocztowych w Polsce od X do XVIII wieku. Szereg badań prowadził i ogłaszał wspólnie z innymi autorami, jak: Fałszerstwa znaków pocztowych PRL (1975, wspólnie z Jackiem Kapkowskim). Współautor monografii Polskie znaki pocztowe (1960-1973). Kierował zespołem, który opracował  publikację Czerwony błędnodruk znaczka 1,50 zł/25 gr. (1975). Za zasługi w dziedzinie filatelistyki wyróżniony Złotą Odznaką Honorową PZF (1955), medalem „75-lecia ruchu filatelistycznego w Polsce”, dwukrotnie medalem „Za zasługi dla rozwoju publikacji filatelistycznych” (1969,1975). Wyróżniony odznaką honorową „Zasłużony dla Okręgu Warszawskiego PZF” (1983). Ponadto odznaczony Krzyżem Walecznych, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.